دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، صفحه 1-160 
6. میانجیگری عزت نفس در رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی

صفحه 129-150

امین رحمتی؛ جعفر هوشیاری؛ محمد مهدی صفورایی پاریزی