اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی نقی فقیهی

دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه قم.

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/15477/23933/
faghihi83yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود جان بزرگی

روانشناسی استاد روانشناسی،عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/mjanbo/?ac=article
janborihu.ac.ir

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/portal/home/?person/24435/24762/9797/
adelsariyahoo.com

محمد مهدی صفورایی پاریزی

روانشناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

cih.miu.ac.ir/index.aspx?&fkeyid=&siteid=21&pageid=41270
safurayigmail.com

جمیله علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار علوم تربیتی و روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375540
g_alamolhodasbu.ac.ir

محمد فاکرمیبدی

تفسیر علوم قرآن و حدیث استاد تفسیر و علوم قرآن، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir

علی نقی فقیهی

علوم تربیتی دانشیارروانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/15477/23933/
faghihi83yahoo.com

حسین قمری گیوی

مشاوره استاد مشاوره، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=280&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=1
h_ghamarigiviuma.ac.ir

محمد مهدی گرجیان عربی

عرفان اسلامی و علوم قرآن استاد عرفان اسلامی و علوم قرآن، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم، قم

ensani.ir/fa/article/author/27723
mm.gorjianyahoo.com

محسن ملک افضلی

فقه و مبانی حقوق استاد فقه و مبانی حقوق، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2811&
mohsenmalekafzaliyahoo.com

محمد نریمانی

روانشناسی استاد روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=283&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=1
narimaniuma.ac.ir


دکتر محمد نریمانی، در سال 1398 توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) جزء پژوهشگران پراستناد در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی، معرفی شدند. 

 

دبیر تخصصی

محمد جواد بحرینی

فقه و حقوق مدیر گروه علمی - تربیتی حقوق/ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

mjbahreiniyahoo.com

محمد مهدی صفورایی

روان شناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

safurayigmail.com

سارا شفیعی

روان شناسی مربی روانشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم

iswf.magsgmail.com

هادی کمال عزت

علوم قرآن و حدیث معاون پژوهش/ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

dr.h.kamalezatgmail.com

فاطمه کبری متولیان

مطالعات زنان معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

f.motevaliyan2018gmail.com

جعفر هوشیاری

روان شناسی دکتری روانشناسی و عضو گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی

mahdeh1359yahoo.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روانشناسی مربی روانشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم.

iswf.magsgmail.com
02537183300