اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی نقی فقیهی

دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشگاه قم.

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/15477/23933/
faghihi83yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حمید پارسانیا

فلسفه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

h.parsaniaut.ac.ir

مسعود جان بزرگی

روانشناسی استاد روانشناسی،عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/mjanbo/?ac=article
janborihu.ac.ir

فرح رامین

فلسفه و کلام اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه قم

f.raminqom.ac.ir

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/portal/home/?person/24435/24762/9797/
adelsariyahoo.com

محمد مهدی صفورایی پاریزی

روانشناسی تربیتی دانشیار روانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

cih.miu.ac.ir/index.aspx?&fkeyid=&siteid=21&pageid=41270
safurayigmail.com

جمیله علم الهدی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار علوم تربیتی و روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375540
g_alamolhodasbu.ac.ir

محمد فاکرمیبدی

تفسیر علوم قرآن و حدیث استاد تفسیر و علوم قرآن، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

ensani.ir/fa/article/author/24523
m_fakermiu.ac.ir

حسین قمری گیوی

مشاوره استاد مشاوره، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=280&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=1
h_ghamarigiviuma.ac.ir

محمد مهدی گرجیان عربی

عرفان اسلامی و علوم قرآن استاد عرفان اسلامی و علوم قرآن، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم، قم

ensani.ir/fa/article/author/27723
mm.gorjianyahoo.com

محسن ملک افضلی

فقه و مبانی حقوق استاد فقه و مبانی حقوق، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

prof.miu.ac.ir/fa/ScholarMainpage.html?UserID=2811&
mohsenmalekafzaliyahoo.com

محمد نریمانی

روانشناسی استاد روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=283&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=1
narimaniuma.ac.ir


دکتر محمد نریمانی، در سال 1398 توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) جزء پژوهشگران پراستناد در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی، معرفی شدند. 

 

علی نقی فقیهی

علوم تربیتی دانشیارروانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم

old.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/15477/23933/
faghihi83yahoo.com

دبیر تخصصی

محمد جواد بحرینی

فقه و حقوق مدیر گروه علمی - تربیتی حقوق/ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

mjbahreiniyahoo.com

هادی کمال عزت

علوم قرآن و حدیث معاون پژوهش/ مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

dr.h.kamalezatgmail.com

جعفر هوشیاری

روان شناسی دکتری روانشناسی و عضو گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی

mahdeh1359yahoo.com