اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد نریمانی

روانشناسی استاد روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

uma.ac.ir/cv.php?cv=283&mod=scv&pgload=personal&slc_lang=fa&sid=1
narimaniuma.ac.ir
0000000323830974


دکتر محمد نریمانی، در سال 1398 توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) جزء پژوهشگران پراستناد در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی، معرفی شدند.