دبیر خانه نشریه

مدیر اجرایی نشریه: سارا شفیعی

رواشناسی  ارشد روانشاسی، رئیس اداره امور پژوهش و نشریات، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، قم، ایران.

 

02537183190
s.shafiei2014gmail.com


کارشناس نشریه: هدی بنکدار آفارانی

زبان و ادبیات فارسی  ارشد زبان و ادبیات فارسی، کارشناس اداره امور پژوهش و نشریات،  مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، قم، ایران.

 

02537183284
bonakdaryahoo.com


ویراستار فنی و ادبی: زهرا شفیعی

ادبیات فارسی کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

 

02537183284
z.shafiei2015gmai.com


مترجم لاتین: کمال برزگر بفرویی

ترجمه تخصصی مقالات علمی حوزه علوم انسانی دکتری مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، دانشکدگان فارابی، تهران، ایران.

 

02537183284
kmlba2006gmai.com


طراحی و صفحه آرایی


مرکز چاپ و گرافیک سحر
02537742142