کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE)

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قانون کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

       https://www.publicationethics.org