مشابه یابی مقاله

نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده بررسی سرقت علمی و ادبی مقالات را الزامی می‌داند. برای جلوگیری از انتشار مقالات علمی نامعتبر و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات دریافتی قبل از ارزیابی و قبل از انتشار در سامانه مشابه‌یاب سمیم نور بررسی می‌شود و در صورت تشابه بیش از15%  فاقد اعتبار بوده و از انتشار آن جلوگیری می‌گردد.

این نشریه سرقت ادبی را بررسی نموده و رعایت عدم سرقت علمی را الزامی می‌داند.

سامانه مشابه یاب سمیم نور