دسترسی آزاد

دسترسی آزاد به مقالات

تمامی مقالات منتشر شده در نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده برای تمامی پژوهشگران ایرانی و بین المللی قابل دسترسی آزاد است و بلافاصله پس از انتشار به صورت رایگان برای خواندن، دانلود و اشتراک‌گذاری در دسترس است. مقالاتی که در در نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده منتشر می‌شوند از شرایط مجوز حق کپی رایت بین‌المللی پیروی می کند که به کاربران اجازه می‌دهد مقاله را بخوانند، دانلود کنند، توزیع و بازنشر کنند و در متن‌ها و کتب و... از آن استفاده نمایند. 

نویسنده(ها) مقاله با ارسال فرم مجوز حق کپی رایت برای نشریه به همه کاربران حق دسترسی دائمی، رایگان، غیرقابل فسخ، توزیع، انتقال و نمایش را می‌دهند. همچنین حق هر نوع توزیع و بازنشر و استفاده از مقالات را در هر رسانه دیجیتال یا چاپی، مشروط به انتساب مناسب به‌نویسنده اصلی را می‌دهند. 
نسخه کامل مقالات و  کلیه مطالب تکمیلی، از جمله یک کپی از مجوز کپی رایت، در قالب فایل‌های الکترونیکی استاندارد و مناسب حداقل در یک مخزن آنلاین که توسط یک موسسه دانشگاهی، انجمن علمی یا سازمان دولتی پشتیبانی می‌شود، سپرده شده و نگهداری می‌شود. مقالات این نشریه حداقل در یک پایگاه (بجز سایت نشریه) که امکان دسترسی آزاد به مخاطبین را می‌دهد درج شده است. 

https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access