تفاهم نامه همکاری با انجمن‌های علمی

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی نشریه «پژوهشنامه اسلامی زن و خانواده» و انجمن «فقه و حقوق خانواده ایران»

تفاهم نامه همکاری علمی مجله اسلامی زن و خانواده (IJWF) و انجمن فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس بانوان، در راستای فعالیت های علمی مشترک، در 7 بند، 2 صفحه و از تاریخ تصویب به مدت 2 سال اعتبار دارد و سالانه با پذیرش طرفین تمدید خواهد شد.

 

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی بین نشریه «پژوهشنامه اسلامی زن و خانواده» و «انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم»

تفاهم نامه همکاری علمی بین مجله اسلامی زن و خانواده (IJWF) و انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم در راستای فعالیت های علمی مشترک در 7 بند، 2 صفحه تنظیم و به مدت 2 سال از تاریخ تاریخ تصویب و هر ساله با پذیرش طرفین تمدید خواهد شد.