شناسه‌های بین‌المللی

شناسه‌های بین المللی

دریافت شناسه پژوهشگر (ORCID) برای ارسال مقالات به نشریه پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده الزامی است و لازم است نویسندگان قبل از ارسال مقاله با مراجعه به آدرس زیر، کد  ارکید را دریافت نمایند.

https://www.orcid.org/register

******

نشریه پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، شناسه دیجیتالی اشیاء (DOI) را برای تمام مقالات منتشر شده در این مجله از طریق یک فرآیند خودکار دریافت می‌نماید.

https://www.doi.org

******

درج شناسه‌گر دیجیتالی اشیاء (DOR) برای همه مقالات منتشر شده در نشریه پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده الزامی است. این کد طی یک فرانید  خودکار توسط نشریه از مرکز ISC  دریافت می‌شود. 

https://www.dorl.net