فرایند پذیرش

نویسندگان گرامی!
  • برای ارسال مقاله بخش راهنمای نویسندگان به طور کامل مطالعه شود.
    * داوری مقالات این نشریه دو سو ناشناس است.
    * به توضیحات زیر فلوچارت توجه شود.

فرایند داوری و پذیرش مقاله به شرح زیر است:

1. ثبت نام نویسنده در سامانه نشریه و تکمیل کلیه فرم‌های مربوطه که در صفحه اصلی نشریه می‌باشد. 

2. بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و دبیران تخصصی (حداکثر 10 روز کاری) و اعلام به نویسنده.

3. در صورتی که مقاله امتیار اولیه برای ورود به داوری را کسب نماید، مشابه یابی شده و در صورت مشابهت کمتر از 15% به داوری ارسال می‌گردد. 

4. ارسال مقاله به حداقل 2 داور همزمان و اعلام نتیجه به نویسنده (حداکثر 4 ماه بعد از ارسال مقاله به داوری)؛

5. فقط مقالاتی که نمره داوری آن بیش از 70 باشد برای بازنگری به نویسنده ارجاع می شود، در غیر این صورت مقاله مردود اعلام خواهد شد.

6. در صورتی که مقاله نیازمند بازنگری باشد، نویسنده فرصت دارد طی 20 روز بازنگری را انجام داده و مقاله را عودت نماید. 

7. ارسال مقاله بازنگری شده به داوری: در این مرحله مقاله توسط همان داورانی که در مرحله اول مقاله را داوری نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

8. در صورتی که مقاله بعد از مرحله 7 نیازمند بازنگری جزئی باشد، جهت بازنگری به نویسنده عودت می‌شود در غیر این صورت مردود اعلام خواهد شد.

9. بررسی مقاله بازنگری شده در مرحله نهایی توسط داوران و هیئت تحریریه و اعلام نتیجه به نویسنده.

10. در صورت پذیرش اصلاحات توسط داوران و اعضای هیئت تحریریه، جهت پرداخت هزینه پردازش، به نویسنده اطلاع داده می‌شود. 

11. پس از پرداخت هزینه پردازش مقاله، پذیرش نهایی مقاله به نویسنده اعلام و گواهی پذیرش صادر می‌شود.

نکته1: مدت زمان بازنگری (یعنی، مدت زمانی که مقاله نزد نویسنده جهت بازنگری متوقف است) از بازه زمانی داوری کسر می‌گردد.

نکته2: عدم پرداخت وجه پذیرش مقاله به منزله انصراف نویسنده از انتشار مقاله می‌باشد. 

نکته 3: مقالات بازنگری شده فقط یک بار مورد داوری قرار می گیرند و در صورت عدم تأمین نظر داوران، مردود اعلام خواهد شد.