داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Abbasali Barati تاریخ هیئت علمی
رقیه ابراهیمی شهرآباد مطالعات زنان استادیار ادبیات فارسی، جامعه المصطفی العاملیه
رضا احمدی روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
محمدرضا احمدی زنان و خانواده استادیار روانشناسی تربیتی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟
احمدیان احمدیان تاریخ
اسماعیل آقابابایی فقه و حقوق عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
امین امیرحسینی زنان و خانواده شهید بهشتی ره
علی بحرینی فقه و حقوق پژوهشگر حقوق بین الملل و حقوق بشر
محمد جواد بحرینی فقه و حقوق مدیر گروه حقوق مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
حسین بستان
خدیجه تبریزی
حسن تقییان روانشناسی استادیار گروه روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه
داوود تقوایی روانشناسی دانشیارگروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
محمد ثناگویی زاده زنان و خانواده گروه مطالعات خانواده، پژوهکشده الهیات و خانواده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مسعود جان بزرگی روانشناسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
حسین جاور فقه و حقوق گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
سید جعفر حق شناس علوم قرآن و حدیث استادیار جامعه المصطفی العالمیه
رضا جعفری هرندی روانشناسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
احمد حاجی ده آبادی فقه و حقوق عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بهروز حدادی زنان و خانواده، مطالعات زنان عضو هیات علمی
علی مراد حیدری فقه و حقوق عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه
سید علی حسنی علوم قرآن و حدیث عضو هئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
حامد رستمی نجف آبادی فقه و حقوق فقه و حقوق امامیه، دانشکده فقه و حقوق مذاهب، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران/دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران
زهرا روح الهی امیری تاریخ دانشگاه باقرالعلوم ع، قم، ایران
نرجس رودگر مطالعات زنان هیات علمی گروه فلسفه مجتمع بنت الهدی المصطفی مدیرگروه فلسفه وعرفان بنت الهدی
شهره روشنی مطالعات زنان عضو هئت علمی گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)
محمود زمانی فقه و حقوق
محمد ستایش پور زنان و خانواده دانشگاه قم
مرضیه سادات سجادی مطالعات زنان مدیر گروه مطالعات زنان، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
محمد صادق شجاعی روانشناسی
الهام شریعتی فقه و حقوق گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
فاطمه شریفی روانشناسی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
حسن شکوری زنان و خانواده هیئت علمی گروه قران و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه
داود صفا زنان و خانواده مدرس جامعةالمصطفی العالمیه، قم، ایران
محمدمهدی صفورایی پاریزی روانشناسی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
زینب طیبی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
ناهید طیبی تاریخ استاد و پژوهشگر حوزه
سید حیدر طباطبایی زنان و خانواده عضو هیئت علمی مجتمع امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه؛ قم
فاطمه عظیمی فرد پژوهشگر ارشد صدا و سیما
خالد غفوری الحسنی زنان و خانواده عضو هیئت علمی گروه فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
علی غلامی مطالعات زنان
مهدی فرمانیان
سیده فاطمه فقیهی زنان و خانواده عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)
علی نقی فقیهی زنان و خانواده هیئت علمی دانشگاه قم
علی فلاح فقه و حقوق دکترای حقوق دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حفیظ الله فولادی زنان و خانواده
سیامک قیاسی فقه و حقوق عضو هیئت علمی پژوهشگاه المصطفی
حسین قمری کیوی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حمید رضا کاظمی
محمود کاویانی
فاطمه کبری متولیان مطالعات زنان معاونت پژوهش، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی
محمدرضا کدخدایی زنان و خانواده پژوهشگر-مدرس حوزه و دانشگاه
محسن کرمی
هادی کمال عزت علوم قرآن و حدیث معاون پژوهش
خانم کهنسال فقه و حقوق
مریم السادات محقق داماد فقه و حقوق موسسه حقوقی محقق و همکاران
دکتر محمدرضا یوسفی جامعه شناسی دانشیار دانشگاه قم
محمد علی میرزایی
حمیدرضا مطهری تاریخ استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
محسن ملک افضلی فقه و حقوق استاد فقه و مبانی حقوق، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
خانم مهدوی
سید علی موسوی تاریخ، فقه و حقوق هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
جابر مولائی جامعه شناسی عضو هیات علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور
شعبان نصرتی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه قرآن و حدیث
نجیب الله نوری زنان و خانواده استاد یار گروه رواشناسی، مجتمع علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه، قم
مسعود نورعلیزاده میانجی روانشناسی عضو هیئت علمی/گروه روان‌شناسی/ دانشگاه شاهد
فاطمه هادوی فقه و حقوق مجتمع بنت الهدی
فرج الله هدایت نیا گنجی فقه و حقوق عضو هیأت عملی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عباس‌علی‌ هراتیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
جعفر هوشیاری روانشناسی دکتری روانشناسی و عضو گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی