پیش بینی صمیمیت زوجین از طریق الگوهای تربیت خانوادگی (سبک های فرزندپروری، جهت گیری مذهبی، الگوهای انسانی و رسانه ای تربیت خانوادگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

2 استاد یار جامعه شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

3 استادیار جامعه شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چکیده

تشکیل خانواده به واسطه نیاز به پیوند روانی- عاطفی انسان­ها که ریشه در خصوصیات فطری دارد صورت می­گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه جامعه­شناختی رابطه الگوهای تربیت خانوادگی با صمیمیت زوجین و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زوجین شهرستان فراشبند که طبق سرشماری سال 1395 تعداد 10692 نفر بودند، تشکیل داد که تعداد 372 نفر از آنان به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای برای گروه نمونه انتخاب شدند. اطلاعات متغیرهای مورد بررسی در پژوهش با کمک پرسش­نامه مقیاس صمیمیت زوجین، پرسش­نامه جهت­گیری مذهبی، پرسش­نامه الگوی سبک فرزندپروری و پرسش­نامه محقق ساخته جمع­آوری شد. داده­ها بر اساس تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین الگوهای تربیت خانوادگی زوجین و صمیمیت زوجین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و الگوهای تربیت خانوادگی زوجین پیش­بینی­کننده مناسبی برای صمیمیت آنها در زندگی زناشویی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات