فرایند پذیرش مقالات

نویسندگان گرامی!
  • لطفا جهت ارسال مقاله بخش راهنمای نویسندگان به طور کامل مطالعه شود.
  • داوری مقالات این نشریه دو سو ناشناس است.

فرایند داوری و پذیرش مقاله به شرح زیر است: 

1. ثبت نام نویسنده در سامانه نشریه و تکمیل فرمهای مربوطه

2. بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و دبیران تخصصی (حداکثر 10 روز) و اعلام به نویسنده.

3. در صورتی که مقاله امتیار اولیه برای ورود به داوری را کسب نماید، مشابه یابی شده و جهت پرداخت حق الزحمه داوری به نویسنده علام می شود. 

4. ارسال مقاله به حداقل 2 داور همزمان و اعلام نتیجه به نویسنده (حداکثر 2 ماه بعد از ارسال مقاله به داوری)؛

5. فقط مقالاتی که متوسط نمره داوری آن بیش از 70 باشد جهت بازنگری به نویسنده ارجاع می شود، در غیر این صورت مقاله مردود اعلام خواهد شد.

6. در صورتی که مقاله نیازمند بازنگری باشد، نویسنده فرصت دارد طی 20 روز بازنگری را انجام داده و مقاله را عودت نماید. 

7. ارسال مقاله بازنگری شده به داوری. در این مرحله مقاله توسط همان داورانی که در مرحله اول مقاله را داوری نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

8. در صورتی که مقاله بعد از مرحله 7 نیازمند بازنگری جزئی باشد، جهت بازنگری به نویسنده عودت می‌شود در غیر این صورت مردود اعلام خواهد شد.

7. بررسی مقاله بازنگری شده در مرحله نهایی توسط داوران و هیئت تحریریه و اعلام نتیجه به نویسنده.

8. پرداخت وجه پذیرش برای مقالاتی که پذیرش شده است. 

7. پذیرش نهایی مقاله.