بانک ها و نمایه نامه ها

«پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده» از ابتدای سال 1397 با ترتیب انتشار فصلنامه منتشر شده است.

این نشریه را می‌توان در پایگاه‌های اطلاعاتی ذیل جستجو نمود:

1. گوگل اسکالر                                                       https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=NaYRhBIAAAAJ

2.پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، بخش «ایران ژورنال»                     www.isc.gov.ir

2.پایگاه مجلات تخصصی نور                                                            www.noormags.com

3.بانک اطلاعات نشریات کشور                                                          www.magiran.com

4. پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                                                www.sid.ir