بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان با طراحی مذهبی- معنوی بر کاهش علائم و بهبود عملکرد عمومی زنان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان با طراحی مذهبی-  معنوی بر کاهش علائم و بهبود عملکرد عمومی زنان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی بود. برای انجام پژوهش از طرح تک‌آزمودنی از نوع خط پایه چندگانه با دوره پیگیری استفاده شد. بدین منظور سه زن مبتلا‌ به اختلال‌های اضطرابی از طریق مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس معیارهای تشخیصی DSM-5 برای اختلال‌های اضطرابی و به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ارزیابی‌ها با استفاده از مقیاس‌های اضطراب بک و سازگاری شغلی و اجتماعی در مرحله خط پایه، جلسات مداخله و پیگیری یک‌ماهه و سه‌ماهه صورت گرفت. مداخله در دوازده جلسه هفتگی و به‌صورت انفرادی انجام شد. داده‌ها با استفاده از روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا، درصد بهبودی و اندازه اثر تحلیل شد. نتایج نشان­دهنده روند کاهشی هر سه مراجع در علائم اضطراب و بهبودی قابل‌ملاحظه‌ای در عملکرد عمومی بود؛ این نتایج در پیگیری یک‌ماهه و سه‌ماهه نیز حفظ شد. اندازه اثر درمان و درصد بهبودی کلی درمان نیز به‌لحاظ آماری معنادار محاسبه شد. براساس نتایج، درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان با طراحی مذهبی- معنوی یک مداخله فراتشخیصی مؤثر در کاهش علائم و بهبود عملکرد عمومی زنان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات