واکاوی مبانی و آراء فقهاء امامیه درباره حدود پوشش زنان (با تأکید بر مسابقات ورزشی ایشان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار معارف اسلامی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

چکیده

پوشیده بودن بدن زن یکی از ضروریات آموزه­های دین اسلام است. باتوجه به اهمیت حضور بانون در مسابقات ورزشی و لزوم توجه به شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی موضوعات در صدور احکام فقهی، پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی و آراء فقهای امامیه درباره حدود پوشش زنان با تأکید بر مسابقات ورزشی ایشان به­شیوه تحلیلی- توصیفی انجام شد. بدین منظور با مراجعه به آراء فقهای امامیه که شامل آثار فقهی برخی متقدمین از علمای عصر غیبت تا کنون است، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. باوجود بررسی­هایی که انجام شد، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زنان در مواجهه با نامحرم باید پوشش کافی داشته­ باشند و برای ورزش کردن، مطابق نظر فقهایی که پوشاندن صورت و دست­ها تا مچ را واجب نمی­دانند، بیش­ازاین حد، استثنائی بیان نشده است. همچنین مطابق نظر اکثر فقهای امامیه حد پوشش زنان در مقابل زنان دیگر در مسابقات ورزشی (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) ستر عورتین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات