فلسفه حکم تعدد زوجات

نویسنده

دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

چکیده

این نوشتار با بیان فلسفه حکم تعدد زوجات در اسلام، دفاعی عقلانی از این حکم در برابر پرسشها و اعتراض های موجود در عصر حاضر خواهد کرد. پس از تبیین روش درست دفاع از قوانین و مقررات حقوقی و فقهی، سه دیدگاه در فلسفه این حکم بیان میشود. مهمترین عامل تشریع این حکم، تفاوت غریزه جنسی میان زن و مرد و تحریکپذیری و قدرت بیشتر آن در مردان میباشد که موجب شده نظام حقوقی مبتنی بر تک همسری که در بیشتر جوامع امروز رایج است، نتواند روابط جنسی میان زنان و مردان را در دایره انضباط قانونی بگنجاند و مانع رواج روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج گردد. با این وجود، میتوان گفت زندگی تک همسری از نظر اخلاقی و در شرایط عادی مطلوبتر است و حکم مشروعیت تعدد زوجات، بر اساس ضرورتهای اجتنابناپذیر برخاسته از غریزه جنسی مردان شکل گرفته است و فقط باید در محدوده وجود ضرورت و شرایط مناسب به آن اقدام شود.

کلیدواژه‌ها