خانواده و پیشگیری از روابط ناسالم دختر و پسر

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه حضرت معصومه

چکیده

ارایه راههای برونرفت از معضل روابط ناسالم دختر و پسر که امروزه با تأثیرپذیری از فرهنگ غیر دینی بر جامعه اسلامی تحمیل شده است، از مباحث مهمی است که ذهن کارشناسان و صاحبنظران را به خود مشغول نموده است. بررسی این مسئله، از آن روی اهمیت دارد که گسترش چنین روابطی افزون بر وارد کردن آسیبهای جبرانناپذیر بر جسم، روح و روان نوجوان و جوان و سایه انداختن بر موفقیت او و آیندهاش، کیان خانواده را نیز در معرض خطر قرار داده، در نتیجه روزبهروز جامعه را به سمت انحطاط و نابودی پیش میبرد. اکنون این پرسش مطرح است که به راستی، راههای برونرفت از این معضل چیست؟
بیتردید برای حل چنین مشکلی، نیازمند نگاه خرد و کلان به قضیه بوده، بر این باوریم برای از میان برداشتن اینگونه معضلات، مساعدت فرد، خانواده، جامعه، دولت، نهادهای متولی امور دینی و فرهنگی و صاحبان هنر و رسانه لازم است.
در این مقاله، تلاش شده به بررسی راهکارهای حذف این نوع روابط در بخش وظایف، خانواده، جامعه، حکومت و دولت اسلامی، نهادهای متولی تربیت دینی- اسلامی و صاحبان هنر و رسانه بپردازیم. رجوع به منابع تفسیری، روایی، تربیتی، روانشناسی و... میتواند یاریگر ما باشد.

کلیدواژه‌ها