چیستی و چرایی عده در اسلام

نویسنده

عضو گروه علوم قرآن و حدیث مؤسسه آموزش عالی بنتالهدی

چکیده

مطالعه متون اسلامی، قرآن و احادیث پیامبر اکرم و ائمه اطهار و گفتوگوهای اصحاب و یاران آنها نشان می دهد همواره بحث از احکام و فلسفه آنها در میانشان رایج بوده است. یکی از احکامی که نیاز به روشنگری دارد و از دیرباز ذهن مردم را به خود مشغول کرده، عده و فلسفه آن می باشد که در این نوشتار سعی شده با توجه به متون تفسیری، حدیثی و فقهی، چیستی عده، اقسام و فلسفه آن تبیین شود.
در اصطلاح فقهی، «عده» عبارت است از مدت معینی که زن باید از ازدواج خوددارى کند. با توجه به نوع پیوند و گسست در امر ازدواج، عده اقسام مختلفی پیدا می کند که هرکدام نیز حکم جداگانه ای دارد.
اسلام، عده را وسیله ای برای صلح و بازگشت، فرصت مناسبی برای اندیشیدن، راهکاری برای حفظ نسل و احترام به ازدواج اول و حفظ حرمت خانواده معرفی می کند. با این وجود باید دانست علت هایى که برای احکام بیان می شود، علت تامه آنها نیست که علت غائى باشد، بلکه برخی از اسرار و حکمت های وضع احکام است.

کلیدواژه‌ها