مبانی انسان شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قرآن

نویسندگان

1 مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی , جامعه المصطفی العالمیه, قم, ایران

2 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی, قم, ایران.

3 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه, قم, ایران.

4 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی, قم , ایران.

چکیده

«سبک زندگی» بیانگر ظهور پارادایم تحلیلی نوین در عرصه علوم اجتماعی است. خاستگاه متفاوت سبک‌های زندگی بشر را می‌توان در باورها، تفکرات، مبانی، پیش فرض ها، نوع نگاه به انسان، هستی، اهداف، زندگی، ارزش ها و در الگوهای رفتاری بشر جست‌وجو کرد. سؤال آن است که مهمترین مبانی انسان شناختی از دیدگاه قرآن برای دستیابی به سبک زندگی مؤمنانه و طیبه کدامند؟ در نوشتار پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به روش اسنادی در منابع قرآنی و آثار مربوط به مبانی انسان شناختی سبک زندگی به بحث و بررسی گذارده شده است.
بررسی تأثیرگذارترین «مبانی انسان شناختی سبک زندگی از دیدگاه قرآن»، چارچوب کلی و استانداردهای سبک زندگی مؤمنانه و در مرحله متعالی تر، سبک زندگی طیبه را تعیین می کند و موجب تمایز این نوع سبک زندگی از دیگر سبک های زندگی رایج در دنیای مدرن می شود. این پژوهش در واکاوی «مبانی انسان شناختی» نوعی جهان‌بینی دست یافت که انسان را موجودی فرامادی و سرشته شده با نیازهای معنوی و هویت الهی و حیاتی به امتداد ابدیت بیان می کند. از این رو، الگوهای رفتاری و نگرش های انسان، جنبه فرامادی و ابدی می گیرد و بر محور توحید ظهوری متمایز می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Anthropological Principles of Pure Life Style from View of Koran

نویسندگان [English]

  • halimeh akhlaghi 1
  • hasan sharafodin 2
  • mahamad mehdi safooraeiparizi 3
  • gholam ali azizikiya 4
چکیده [English]

Life style represents the emergence of a new analytical paradigm in the field of social sciences. Mankind's different life styles have come from various beliefs, thoughts, principles, assumptions, viewpoints related to human being, existence, goals, life, values, and human beings' behavioral patterns. The question is what the important anthropological principles are to achieve a faithful and pure life style from view of Koran. In this research, the anthropological principles of life style in Koranic texts are discussed by documentary and analytical-descriptive methods. Investigating the most effective anthropological principles of life style from view of Koran first determines the general framework and standards of faithful life style and then, in the higher stage, of pure life style. That also differentiates this kind of life style from other life styles existed around the modern world. This study achieved a kind of worldview during perusing the anthropological principles that knows human beings as supernatural creatures with spiritual needs, divine identity, and eternal life. Therefore, human beings' behavioral patterns and attitudes are supernatural and eternal and differently appear on the basis of monotheism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life style
  • Pure Life
  • faithful life
  • Divine revelation
  • identity