دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-156 
1. مبانی انسان شناختی سبک زندگی طیبه از دیدگاه قرآن

صفحه 9-37

حلیمه اخلاقی؛ حسین شرف الدین؛ محمد مهدی صفورایی؛ غلامعلی عزیزی کیا


2. تهیه و تدوین برنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزشهای دینی، جهت افزایش رضامندی زوجیت

صفحه 39-59

بهنازسادات جوادی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ مسعود آذربایجانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دختر

صفحه 83-99

عبدالزهرا نعامی؛ یداله زرگر؛ حمید فرهادی راد


5. رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین

صفحه 101-117

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ مژگان آگاه‌هریس


6. جایگاه اشتغال زنان از نظر اسلام

صفحه 119-137

ساجده العبدالخانی؛ محمد جواد بحرینی