تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دختر

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دخترصورت گرفت. روش پژوهش، نظریه برخاسته از داده ها است و داده ها با روش کدگذاری «اشترواس» و «کوربین» تحلیل شد. افراد نمونه شامل یازده نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. این افراد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پس از دریافت هشت جلسه درمان جامع‌نگر دینی، از آنان درباره فرایند اثربخشی این درمان مصاحبه به عمل آمد. براساس نتایج، محورهای محتوای درمانی جلسات و اثر حضور در گروه، به عنوان محورهای علی شناسایی شدند. راهبرد تقویت، شامل بعد زیستی، اجتماعی، روانی، معنوی و همچنین علاقه و ایمان درمانگر و تشویق مراجعان به اعتماد و سخن‌گفتن در گروه بود. شرایط زمینه‌ای عبارتند از: عوامل محیطی، ساختاری، خانوادگی، فرهنگی و فردی. شرایط واسطه ای یا مداخله‌گر نیز عبارتند از: ضعف اعتقادات معنوی و اعتماد نکردن. درمان جامع‌نگر دینی، پیامدهایی مثل افزایش توکل، ایمان و امید، احساس عامل بودن، تغییر نگرش به زندگی و بهبود عملکرد داشت. با اتکا به نتایج می‌توان به تأثیر دین و چگونگی اثربخشی آن در فرایند درمان مراجعان پی‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

نویسندگان [English]

  • abd alchra noame 1
  • yadolah zargar 2
  • hamid farhadi rad 2
چکیده [English]

The study aimed to investigate how the effectiveness of religious comprehensive therapy on reducing depression in university girl students.The methodology was qualitative content analysis. For qualitative content analysis of interviews the steps of Grounded theory was used. Participants in this study included 11 girl university student of Shahid Chamran University who were selected by purposive sampling and after 8 sessions of therapy, they were interview about how the effectiveness of this therapy.
On the bases of results, the main category was religious comprehensive therapy. Two categories of therapy content of sessions and effect of being in group were causative category. The strategies were used by therapist were improving biologic dimension, social, psychological and religious. Also interest and belief of therapist and encouragement of clients to trust and speak in group. Basic conditions include: environmental factors, structural factors, familial factors, individuality factors. Also intermediate conditions include weakness of spiritual believe. The outcomes led to: increment of trust on God, belief, hope, sense of being agent, change the attitude to life and improvement of function.Building on the results of the impact of religion and how its effectiveness can be realized in the process of therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious comprehensive therapy
  • girl university student
  • Qualitative research