رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 دانشگاه پیامنور، مرکز گرمسار، ایران.

چکیده

هدف از ‌این پژوهش، شناسایی رابطة بین پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی در میان زوجین و مقایسه آنها با توجه به متغیر جنسیت می‌باشد. بدین منظور، اطلاعات نمونه مورد پژوهش (391 زوج) از میان زوجین ساکن استان سمنان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای گردآوری شد. شرکت‌کنندگان به گویه‌های پرسش‌نامه‌های پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد. با کاربرد روش آماری همبستگی پیرسون نشان داده شد که بین متغیرهای پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و زیرمقیاس‌های آنها رابطه معنادار وجود دارد (05/0>p). همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه، حاکی از معناداری تفاوت نمرات زیرمقیاس‌های پایبندی، ناپایبندی مذهبی و نمرات زیرمقیاس‌های کاهش همکاری، افزایش واکنش هیجانی، جدا کردن امور مالی و ارتباط مؤثر در میان زوجین بود. بنابراین، می‌توان گفت: افراد با پایبندی مذهبی بیشتر، ازدواج را مقدس و یک مسئولیت تلقی کرده و بواسطه ایفای تعهدات زناشویی، با تعارض زناشویی کمتری روبرو می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Adherence and Marital Conflict and their Differences among the Couples

نویسندگان [English]

  • Abasali Haratiyan 1
  • Masood Janbozorgi 2
  • Mojgan Agah heris 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the relationship between religious adherence and marital conflict among the couples and compare them regarding the variable of gender. The data were collected from the sample (391 couples) which is selected from the couples in Semnan province by multistage sampling. The participants responded to the questionnaires of religious adherence and marital conflict. Data-analysis was done with the help of Pearson correlation coefficient and SPSS software. The results showed that there is a meaningful relationship between the variables of religious adherence and marital conflict as well as their subscales (p<0.05). The results from one-way ANOVA also revealed that there is a significant difference among the scores of subscales of religious adherence and non-adherence and also the scores of subscales of decreasing cooperation, increasing emotional reactions, separating financial affairs, and the effective relations among couples. According to these analyses, it can be said that the people with high religious adherence know the marriage as a sacred issue and a responsibility. They also face low marital conflict because of having marital commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious adherence
  • marital conflict
  • parity
  • gender