تحلیل گفتمان الگوهای خانواده در جامعه کنونی با تأکید بر مناسبات همسرگزینی (بازنمایی الگوهای پست مدرن، تجددگرا، سنتی، درحال گذار، اسلامی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

2 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان

3 مدرس جامعةالمصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازنمایی و تفسیر الگوهای خانواده از نظر همسرگزینی، به بازخوانی و طبقه بندی متون برآمده از مصاحبه های عمیق که حاصل تفسیر برآمده از تجربه زیسته کنشگران (دختران جوان شهر قم) می باشد، پرداخته است. با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان و چارچوب نظری جامعه شناسی تفسیری، اعم از نظریه گفتمان و نظریه سازه اجتماعی دیوید چیل، پنج الگوی «خانواده پست مدرن»، «خانواده تجددگرا»، «خانواده درحال گذار»، «خانواده سنتی»، «خانواده اسلامی» که حاصل گفتمان های متناظر با آنها در جامعه کنونی است، به عنوان الگوهای خانواده در جامعه کنونی بازنمایی شد.
با توجه به یافته ها این نتیجه حاصل شد که هر یک از الگوهای خانواده، متأثر از خاستگاه های متنوع و گفتمان های پیدا (همسو با قدرت سیاسی) و پنهان (متعارض با قدرت سیاسی) هستند که متناسب با تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه ظهور یافته اند و برخلاف برخی ویژگی های مثبت آن، با آسیب هایی نیز مواجه اند، اما الگوی خانواده اسلامی مزایا و ویژگی های بالقوهای دارد که می توان آن را به عنوان الگوی مناسب معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Discourse Analysis of Family Patterns in the Today›s Society with an Emphasis on the Relationships of Mate-Selection (Representation of Post-Modern, Modern, Traditional, in Transition, and Islamic Patterns)

نویسندگان [English]

  • Bagher Saroukhani 1
  • Omid Ali Ahmadi 2
  • Davoud Safa 3
چکیده [English]

This research with the aim of representation and interpretation of family patterns regarding mate-selection has re-read and classified the texts obtained from the deep interviews with young girls in the city of Qom about their lived experiences. Five family patterns of post-modern family, modern family, in transition family, traditional family, and Islamic family, which are all the result of their corresponding discourses in the today›s society, were represented as family patterns in the current society with the help of discourse analysis and theoretical framework of interpretive sociology, including discourse theory and the David Cheel›s theory of social constructionism. According to the results, it seems that each family pattern is affected by various origins and obvious discourses (consistent with political power) and hidden discourses (inconsistent with political power) and it is in accordance with the emerged social and cultural changes of society and unlike some its positive features, it is also faced with some damages. But the Islamic family pattern has some potential advantages and features which can be introduced as an appropriate pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • family discourse
  • family patterns
  • mate-selection
  • Islamic pattern