رابطه پایبندی مردان به آموزه های همسرداری اسلام با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده

نویسندگان

1 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم

2 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه پایبندی مردان به آموزه­ های همسرداری اسلام با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش ­های همبستگی و از نوع مطالعه همبستگی دو متغیری است. جامعه آماری این پژوهش، معلمین مرد متأهل شهر قم به تعداد 6421 نفر و نمونه آن برابر با 385 نفر بود که به روش نمونه­ گیری خوشه ­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پایبندی مردان به آموزه ­های همسرداری اسلام، پرسشنامه رضامندی زناشویی و پرسشنامه کارآمدی خانواده بود. داده ­ها براساس ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین پایبندی مردان به آموزه­ های همسرداری اسلام با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده در سطح (001/0>P) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among the Men›s Adherence to Islamic Teachings of Treating a Wife, Marital Satisfaction, and Family Efficiency

نویسندگان [English]

  • Seyed Hussein Heidari Khormizi 1
  • Mohammad Reza Ahmadi 1
  • Rahim Narouei Nosrati 2
چکیده [English]

The present study has been conducted with the purpose of identifying the relationship among the men›s adherence to Islamic teachings of treating a wife, marital satisfaction, and family efficiency. This correlational study is a bivariate correlational research. The population was 6421 married male teachers in the city of Qom and 385 people from them were selected as the sample by cluster sampling. The questionnaires of the men›s adherence to Islamic teachings of treating a wife, marital satisfaction, and family efficiency were applied in the study. The data were analyzed with the help of Pearson correlation coefficient. The results showed that there is a significant positive relationship among the men›s adherence to Islamic teachings of treating a wife, marital satisfaction, and family efficiency (P<0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • men›s adherence to Islamic teachings of treating a wife
  • marital satisfaction
  • family efficiency