بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روان زنان

نویسندگان

1 مربی آموزش و پرورش رباطکریم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی بر سلامت روان زنان انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد و جامعه آن، کلیه زنان فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم بودند. 120 نفر از افراد جامعه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند که پرسشنامه های مورد نیاز بر روی آنها اجرا گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس مقابله مذهبی، مقیاس خوشبختی معنوی و پرسشنامه سلامت روان است. نتایج پژوهش به روش ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون F تحلیل شد. متغیر پیشبین، سبک مقابله مذهبی با دو سطح مثبت و منفی و خوشبختی معنوی؛ و متغیر ملاک، سلامت روان با چهار سطح شکایات جسمانی اضطراب و بیخوابی، نارساکنشوری اجتماعی و افسردگی بود. در تحلیل رگرسیون، رابطه بین مقابله مذهبی مثبت و منفی، خوشبختی معنوی و متغیرهای سلامت روان بررسی شد. نتایج نشان داد که بین سبک مقابله مذهبی منفی و سلامت روان، همبستگی معنادار وجود دارد و بین سبک مقابله مذهبی مثبت با سلامت روان، همبستگی معناداری مشاهده نشد. همچنین بین خوشبختی معنوی با سلامت روان، ‎همبستگی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها