مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، ایران

2 دانشگاه یاسوج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دینداری دانشجویان دانشگاه یاسوج، انجام شده است. در این پژوهش، از روش پیمایشی و برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1394- 1393 به تعداد 1954 نفر بوده­ است. بر اساس فرمول لین (1976)، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شده که با روش نمونه ­گیری تصادفی از نوع طبقه ­ای چند مرحله­ ای، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داده است که تفاوت معناداری در دینداری (کلی) و همچنین تفاوت معناداری در ابعاد «اعتقادی»، «احساسی»، و «مناسکی» دینداری زنان و مردان دانشجو وجود دارد، ولی در بُعد «پیامدی» دینداری، هیچ تفاوت معناداری بین زنان و مردان دانشجو مشاهده نشده است. یافته ­های توصیفی و استنباطی این پژوهش نشانگر دو ویژگی است: وجود تفاوت معنادار در بیشتر ابعاد دینداری زنان و مردان دانشجوی دانشگاه یاسوج و بالا بودن میزان دینداری زنان دانشجو به طور قابل توجهی نسبت به مردان دانشجو. از نظر جامعه­شناختی، یافته­ ها دربردارنده این تحلیل است که ایستارهای هویتی زنان و مردان دانشجو، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها