مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، ایران

2 دانشگاه یاسوج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دینداری دانشجویان دانشگاه یاسوج، انجام شده است. در این پژوهش، از روش پیمایشی و برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1394- 1393 به تعداد 1954 نفر بوده­ است. بر اساس فرمول لین (1976)، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شده که با روش نمونه ­گیری تصادفی از نوع طبقه ­ای چند مرحله­ ای، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داده است که تفاوت معناداری در دینداری (کلی) و همچنین تفاوت معناداری در ابعاد «اعتقادی»، «احساسی»، و «مناسکی» دینداری زنان و مردان دانشجو وجود دارد، ولی در بُعد «پیامدی» دینداری، هیچ تفاوت معناداری بین زنان و مردان دانشجو مشاهده نشده است. یافته ­های توصیفی و استنباطی این پژوهش نشانگر دو ویژگی است: وجود تفاوت معنادار در بیشتر ابعاد دینداری زنان و مردان دانشجوی دانشگاه یاسوج و بالا بودن میزان دینداری زنان دانشجو به طور قابل توجهی نسبت به مردان دانشجو. از نظر جامعه­شناختی، یافته­ ها دربردارنده این تحلیل است که ایستارهای هویتی زنان و مردان دانشجو، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Role of Gender Differences in the Students› Dimensions of Religiosity

نویسندگان [English]

  • Asghar Mirfardi 1
  • Abdollah Valinezhad 2
چکیده [English]

This research has been conducted with the purpose of studying the role of gender differences in the students› dimensions of religiosity in Yasouj University. The present research has applied the survey method and the questionnaire for data-gathering. The population which includes all of the students studying in Yasouj University during 2014-2015 academic year is 4195 students. Based on the Lin›s (1976) formula, the sample is 400 students who were selected by multistage stratified sampling which is a type of random sampling. The results showed that there is a meaningful difference between the girl and boy students in terms of (general) religiosity. They also showed that there is a meaningful difference between girls and boys in belief, experimental, and ritual dimensions, but there is never a meaningful difference between girls and boys in application dimension. All descriptive and inferential findings of this research indicate two points: first, there is a meaningful difference between girl and boy students of Yasouj University in most dimensions of religiosity; second, the girl students› religiosity is considerably more than the boy student›s religiosity. Analyzing the findings allows us to conclude that, sociologically, the identity attitudes among girl and boy students are different from each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious identity
  • religiosity
  • gender
  • student