شکل دهی سبک زندگی و دین پذیری کودکان

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت های والدین برای شکل دهی سبک زندگی فرزندان پیش دبستانی و ظرفیت های کودک برای دین پذیری آنها انجام شده و مکانیزم های رسیدن به این هدف از متون دینی و روانشناسی، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات لازم با مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده و مفاهیم به دست آمده با روش مفهومی و نظری و با استفاده از روش شناسی مطالعه متون دینی تحلیل گردید. از جمله مهم ترین نتایج این پژوهش عبارتند از: بعد عاطفی در موضوعات دینی باید مورد توجه قرار گیرد؛ از نقش بازی و ظرفیت های آن در تربیت و آموزش کودک نباید غاقل شد؛ یادگیری مشاهده ای که اصلی ترین نوع یادگیری کودکان است، باید در شکل دهی سبک زندگی کودکان مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیت حافظه کودک که سرمایه ای برای زندگی آینده اوست باید مورد توجه قرار گرفته و آن را محتوا دهی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shaping the Life Style and the Acceptance of Religion in Children

نویسنده [English]

  • Mohammad Kavyani
چکیده [English]

This study has been conducted with the aim of investigating the parents› capabilities for shaping the life style of kindergarten children and the children›s capabilities for the acceptance of religion. To achieve that goal, some religious and psychological texts were analyzed. The necessary information was collected by the library method and then obtained concepts were conceptually and theoretically analyzed by the methodology of religious texts study. The most important results are as follow: the emotional aspect is very important in religious topics; the game and its capabilities have a significant role in training and educating the children; the observational learning, which is the main kind of learning of children, should be used in shaping the children›s life style; and the children›s memory capacity, which is a capital for their future, should be taken into account and filled with appropriate content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life style
  • acceptance of religion
  • parenting
  • Islamic education
  • acceptance of education