اثربخشی آموزش مؤلفه‌های معنوی بر مؤلفه‌های روانشناسی مثبت در نوجوانان

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های معنوی بر مؤلفه های روانشناسی مثبت (امید، شادکامی و خوشبینی) در نوجوانان پرورشگاهی و به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. نمونه مورد پژوهش بیست نفر از نوجوان پرورشگاهی شهر کرمان بودند که در دو گروه ده نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) قرار گرفتند. پس از اجرای پیش آزمون بر گروه آزمایش و کنترل، گروه آزمایش، برنامه آموزشی به مدت ده جلسه دریافت کردند. پس از اجرای برنامه­ آموزشی، دو گروه به پرسشنامه شادکامی، پرسشنامه تجدیدنظر شده جهت ­گیری زندگی و مقیاس امید، پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که آموزش مؤلفه های معنوی تأثیر معناداری بر امیدواری و شادکامی نوجوانان دارد، اما بر مؤلفه خوشبینی، اثربخش نیست. مؤلفه های معنوی با به کارگیری فنون اسلامی، گام های مؤثری برای اثرگذاری بر فکر و روان نوجوانان پرورشگاهی دارد. از این رو، می تواند نقش مهمی در بهبود مؤلفه های روانشناختی آنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها