اثربخشی آموزش مؤلفه‌های معنوی بر مؤلفه‌های روانشناسی مثبت در نوجوانان

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های معنوی بر مؤلفه های روانشناسی مثبت (امید، شادکامی و خوشبینی) در نوجوانان پرورشگاهی و به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. نمونه مورد پژوهش بیست نفر از نوجوان پرورشگاهی شهر کرمان بودند که در دو گروه ده نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) قرار گرفتند. پس از اجرای پیش آزمون بر گروه آزمایش و کنترل، گروه آزمایش، برنامه آموزشی به مدت ده جلسه دریافت کردند. پس از اجرای برنامه­ آموزشی، دو گروه به پرسشنامه شادکامی، پرسشنامه تجدیدنظر شده جهت ­گیری زندگی و مقیاس امید، پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ­های به دست آمده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که آموزش مؤلفه های معنوی تأثیر معناداری بر امیدواری و شادکامی نوجوانان دارد، اما بر مؤلفه خوشبینی، اثربخش نیست. مؤلفه های معنوی با به کارگیری فنون اسلامی، گام های مؤثری برای اثرگذاری بر فکر و روان نوجوانان پرورشگاهی دارد. از این رو، می تواند نقش مهمی در بهبود مؤلفه های روانشناختی آنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Educating the Spiritual Components on the Components of Positive Psychology

نویسندگان [English]

  • Masoud Karimifar 1
  • Marzieh Sadat Rouholamini 2
  • Ehsan Dinparvar 2
  • Faramarz Sohrabi esmrood 3
چکیده [English]

This research, which was a quasi-experimental study, aimed to investigate the effectiveness of educating the spiritual components on the components of positive psychology (hope, happiness, and optimism) among foster care adolescents by pre-test and post-test design with control group. The sample was 20 foster care adolescents in the city of Kerman who were placed in two groups of 10 (test group and control group). The test group was educated during 10 sessions after performing pre-test on the test and control groups. After that, both groups responded to the happiness questionnaire, revised life orientation questionnaire, and hope scale. The mean, standard deviation and covariance analysis (ANCOVA) were applied to analyze the data. The results showed that educating the spiritual components has a significant effect on the adolescents› hope and happiness, but it does not have any effect on the optimism. The spiritual components, with the help of Islamic techniques, have positive effects on the foster care adolescents› spirit and mind; thus, they can have an important role in improving the adolescents› psychological components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual components
  • Hope
  • happiness
  • optimism
  • foster care adolescents