بررسی رابطه میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای با تفاوت بین نسلی مادران و دختران در پایبندی به ارزش های دینی و اجتماعی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای با تفاوت بیننسلی در بین مادران و دختران بوده است که با استفاده از نظریات ساختی-کارکردی، کاشت، گذار از سنت به تجدد، تحول ارزشی و تغییر در فرآیند جامعهپذیری انجام شده است. این پژوهش که از نوع همبستگی و مقایسهای است به روش پیمایشی، با نمونه 384 نفره از مادران (190 نفر) و دختران (190نفر) به روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام شده است. نتایج نشان داده است که بین مادران و دختران از نظر میزان پایبندی دینی و پایبندی به ارزشهای اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بررسی رابطه بین میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای با تفاوت بیننسلی در متغیرهای مذکور، نشان داده است که هر چه میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای بیشتر باشد، میزان تفاوت بیننسلی نیز بیشتر است و در نهایت دو متغیر «میزان استفاده» و «نوع استفاده» از شبکههای ماهوارهای 38٪ از تغییرات تفاوت بیننسلی را تبیین کرده است. بنابراین، یافتههای این پژوهش، نشاندهنده نقش منفی برنامههای ماهوارهای در انسجام و همبستگی بین نسلها و تضعیف ارزشهای اسلامی و پایندی دینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between the Level and Type of Use of Satellite Channels and Intergenerational Difference between Mothers and Girls in Adherence to Religious and Social Values

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shaterian 1
  • Ayoub Sakhaei 2
  • Hussein Imamalizadeh 3
  • Saeid Husseinizadeh Arani 2
چکیده [English]

The present study aims to investigate the relationship between the level and type of use of satellite channels and intergenerational difference between mothers and girls. It was conducted with the help of structural-functional theory, cultivation theory, the transition from tradition to modernity, value transformation, and the change in socialization process. This survey study is a type of correlation and comparative research that is done with a sample of 380 people (190 mothers and 190 girls) who were selected by simple random sampling. The results showed that there is a significant difference between mothers and girls in terms of religious adherence and adherence to social values. In addition, analyzing the relationship between the level and type of use of satellite channels and intergenerational difference in mentioned variables showed that the more the level of use of satellite channels is, the more intergenerational difference is and finally, two variables of the level of use and the type of use of satellite channels explained 38% of the changes in intergenerational difference. Therefore, this study indicates that satellite programs have a negative role in both the integration among generations and the weakening of values and religious adherence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite channels
  • intergenerational difference
  • religious adherence
  • adherence to social values