پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران. (نویسنده مسئول)

3 عضو هیأت علمی گروه روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هوش هیجانی و سلامت معنوی در پیش بینی طلاق عاطفی افراد متأهل شهر بوشهر صورت گرفت. افراد نمونه به تعداد 272 نفر (139 مرد و 133 زن) با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه های طلاق عاطفی محمدی، هوش هیجانی شات و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون را تکمیل کردند. در زمینه پیش بینی مؤلفه های هوش هیجانی هیجانی و سلامت معنوی، نتایج نشان داد که تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مؤلفه های طلاق عاطفی (واکنش عاطفی، آمیزش عاطفی، مشکلات جنسی، مشکلات منابع و قدرت) است. همچنین در زمینه نقش مؤلفه های سلامت معنوی در پیش بینی مؤلفه های طلاق عاطفی این نتیجه به دست آمد که سلامت وجودی همه مؤلفه های طلاق عاطفی را پیش بینی می کند و سلامت مذهبی، مؤلفه های سکوت و جبهه گیری، فقدان و افسردگی و محدود کردن را پیش بینی می نماید. بنابراین، مطابق یافته های پژوهش، هم عوامل عواطفی و هم عوامل معنوی در بروز طلاق عاطفی نقش ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Emotional Divorce by the Emotional Intelligence and Spiritual Health among Married People in the City of Boushehr

نویسندگان [English]

  • Farzad Karimi Pourzare 1
  • Mahnaz Jokar Kamalabadi 2
  • Farideh Sadat Husseini 3
1 M. A. in Psychology, Persian Gulf University, Boushehr, Iran.
2 Faculty Member of Psychology Department, Persian Gulf University, Boushehr, Iran. (Corresponding Author)
3 Faculty Member of Psychology Department, Persian Gulf University, Boushehr, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to identify the role of emotional intelligence and spiritual health in predicting the emotional divorce of married people in the city of Boushehr. 272 people (139 men and 133 women) were selected by the cluster sampling as the sample and they responded to the questionnaires of the Mohammadi's (2015) emotional divorce, Schutte's (1998) emotional intelligence, and Palutzian's & Ellison's (1982) spiritual health. In terms of predicting the aspects of emotional divorce by the aspects of emotional intelligence and spiritual health, the results demonstrated that the emotional regulation predicts the aspects of emotional divorce (emotional reaction, emotional sex, sexual problems, resource problems, and power). In addition, in terms of predicting the aspects of emotional divorce by the aspects of spiritual health, it was concluded that the existential health predicts all aspects of emotional divorce and the religious health predicts the aspects of silence and defensiveness, lack and depression, and limitation. Therefore, according to the study findings, both the emotional and spiritual factors have a role in the emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional divorce
  • emotional intelligence
  • spiritual health
اخوان تفتی، مهناز (1382). پیامدهای طلاق در گذار از مراحل آن. نشریه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 1 (3)، 125- 152.
ارجمندسیاه پوش، اسحق.، و پیرامون، ندا (1393). بررسی آسیب شناختی طلاق عاطفی از دید زنان و پیامدهای آن بر فرزندان ساکن در شهرک بعثت شهرستان ماهشهر. نشریه جامعه شناسی مطالعات جوانان، 5 (14)، 22-9.
اسماعیلی،  معصومه.، و دهدست، کوثر (1393). ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج). نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4 (3)، 405- 444.
افخمی، ایمانه.، بهرامی، فاطمه.، و فاتحی زاده، مریم (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی زوجین در استان یزد. نشریه خانواده پژوهی، 3 (9)، 431- 442.
امیری،پریسا.، عباسی، محمود.، غریب زاده، صفورا.، اصغری جعفرآبادی، محمد.، حمزوی زرقانی، نجمه.، و عزیزی، فریدون (1393). طراحی و روان سنجی پرسش نامه جامعه سلات معنوی در جامعه ایرانی. نشریه اخلاق پزشکی، 8 (15)، 25- 55.
آزادی، شهدخت.، سهامی، سوسن.، قهرمانی، زهرا.، و قلی پور، گلناز (1389). ارزیابی عامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی در میان کارکنان زن شرکت بهره برداری نفت گچساران. نشریه زن و بهداشت، 3، 117-103.
باستانی، سوسن.، گلزاری، محمود.، و روشنی، شهره (1390). پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی های مواجهه با آن. نشریه خانواده پژوهی، 7 (26)، 257-241.
حسینی، راضیه السادات.، علیجان پور آقا ملکی، معصومه.، مهرابی، طیبه.، زیرکی دانا، اکرم.، و دادخواده، عادله (1393). ارتباط بعد وجودی سلامت معنوی با کیفیت زندگی در زنان نابارور. نشریه سلامت و مراقبت، 3و 4 (16)، 53- 60.
حیدرزادگان، علیرضا.، و کوچکزایی، مریم (1394). بررسی رابطه بین سلامت معنوی و خودکار امدی دانشجویان دانشکده های فنی - مهندسی و روان شناسی و علوم تربیتی. نشریه آموزش مهندسی ایران، 65 (17)، 79- 93.
دوکانه ای فرد، فریده.، عباسی، سمیه.، سلطان تبار، محدثه.، صدیقی، فائزه.، و نوروزی، اعظم (1394). بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی در میان دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. نشریه مشاوره و روان درمانی، 14 (4)، 72- 86.
رجبی، غلامرضا.، موسویان نژاد، خلیل.، و تقی پور، منوچهر (1393). رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متأهل. نشریه مشاوره کاربردی، 4 (1)، 49- 66.
رحیمی، ندا.، نوحی، عصمت.، و نخعی، ابوذر (1392). سلامت معنوی و نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و مامایی. نشریه پرستاری ایران، 85(26)، 55 – 65.
رزاقی، نادر.، و اسلامی، اصلی (1394). مطالعه کیفی علت های تعارض در خانواده. نشریه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 32 (10)، 53 – 72.
روحانی، عباس.، و معنوی پور، داود (1387). رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. نشریه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 35 و 36 (10)، 189-206.
زرنقاش، مینا (1388). بررسی نقش واسطه گری رابطه زناشویی برای نیازهای خانوادگی، سلامت معنوی و کیفیت زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
زکوی، علی اصغر.، مرزبند، رحمت الله.، معلمی، مصطفی.، محمدپور، رضاعلی.، افضلی، محمدعلی.، و محمدی لایینی، محمدباقر (1394). بررسی میزان سلامت معنوی بر مبنای آموزه های اسلامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 126 (25)، 111 – 121.
زهتاب نجفی، عادله.، درویزه، زهرا.، و پیوسته گر، مهرانگیز (1390). رابطه بین بخشودگی و رضایت زناشویی زوجین کرمانشاهی. نشریه علمی- پژوهشی زن و فرهنگ، 8 (3)، 23- 33.
سازمان ثبت احوال کشور ایران (1395). شاخص طلاق،  https://www.sabteahval.i.
شفیعی تبار، مهدیه.، خداپناهی، کریم.، و صدق پور، صالح (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی و عوامل پنجگانه شخصیت در دانش آموزان. نشریه علوم رفتاری، 2 (2)، 173-182.
صادقی فسایی، سهیلا.، و ملکی پور، زینب (1392). تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین: مصادیق و زمینه های شکلگیری. نشریه زن در توسعه و سیاست، 1(11)، 1-28.
صالحی، ایرجو.، و مسلمان، مهسا (1394). رابطه نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب، استرس در دانشجویان دانشگاه گیلان. نشریه دین و سلامت، 1 (3)، 57-64.
صدیقی، اکرم.، صفر بیگی، شهناز.، محبی، سیامک.، و شاه سیاه، مرضیه (1393). بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با سازگاری زناشویی زوجین. نشریه دین و سلامت، 1(2)، 49-56.
طهرانی هدی، احمد.، حیدری، اکرم.، کچویی، احمد.، مقیسه، مریم.، و آزاد، ایرانی (1388). همبستگی بین نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم سال 1387. نشریه دانشگاه علوم پزشکی، 3 (3)، 51- 5.
علی اکبری دهکردی، مهناز (1391). رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین شهر تهران. نشریه علوم رفتاری، 2 (6)، 161-169.
غلامعلی لواسانی، مسعود.، کیوان زاده، محمد.، و کیوان زاده، هدیه (1386). رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. نشریه روان شناسی و علوم تربیتی، 1 (37)، 99- 123.
کریستینای، ریان.، ناتانبی، اپیستین.، گابورای، کیتز.، ایواندبلیو، میلر.، و دوآناسپی، شاپ (1390). خانواده درمانی: ارزیابی و درمان خانواده ها رویکرد مک مستر. مترجم: دهقانی، محسن.، و عباسی، مریم. تهران: انتشارات رشد.
کریم بهرام، آوات.، ربیعی، مهدی.، دنیوی، وحید.، و نیکفرجام، مسعود (1393). مقایسه بین راهبردهای تنظیم هیجان و سبک زندگی در زوجین با و بدون رضایت زناشویی در شهر سردشت. نشریه پرستار و پزشک در رزم، 4 (3)، 124-130.
لعل زاده کندکلی، انسیه.، اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد.، و حصارسرخی، ربابه (1394). بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیشبینی طلاق عاطفی. نشریه روان شناسی بالینی، 2 (7)، 101 - 108.
محصص، مرضیه (1392). سازگاری همسران به شیوه تغافل با تأکید بر آموزه های دینی. نشریه معرفت اخلاقی، 2 (4)، 41- 54.
محمدی، بهناز.، زهراکار، کیانوش.، داورنیا.، رضا.، و شاکرمی، محمد (1393). بررسی نقش دینداری و ابعاد آن در پیشبینی تعهد زناشویی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی. نشریه دین و سلامت، 2 (1)، 15-23.
محمدی، فاطمه (1394). ساخت، تحلیل عاملی و هنجاریابی آزمون طلاق عاطفی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر.
موسوی مقدم، سید رحمت الله.، اسماعیل چنگی، مهری.، و اشرفی حافظ، اصغر (1394). بررسی رابطه سلامت معنوی و رضایت زناشویی و ویژگی های جمعیت شناختی (سن، مدت ازدواج و مدت اشتغال) در پرستاران بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش. نشریه پژوهش در دین و سلامت، 4 (1)، 38- 44.
میکائیلی منیع، فرزانه (1392). مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی در افرادعادی با رفتارهای جنسی پرخطر و عادی. نشریه دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 109 (23)، 206- 214.
نریمانی، محمد.، پرزور، پرویز.، عطادخت، اکبر.، و عباسی، مسلم (1394). نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیشبینی رضایت زناشویی پرستاران. نشریه بالینی پرستاری و مامایی، 2(4)، 1-10.
الهبخشیان، مریم.، جعفرپور علوی، مهشید.، پرویزی، سرور.، و حقانی، حمید (1389). ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس. نشریه تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 3 (12)، 29- 33.
یزدانی، عباس.، حقیقتیان، منصور.، و کشاورز، حمید (1392). تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی (مطالعه موردی: شهرکرد). نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6 (2)، 185-159.
Bienenfeld, D., & Stinson, K. N (2014). Screening tests for depression.‏ https://emedicine.medscape.com.
Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Journal Emotion, 14(1), 130.‏
Bolkan, A (2015). The Effects of Life Skills Psycho-education Programme on Divorced Women›s Level of Inner Directed Support and Analysis of this Effect Based on Types of Marriage and Various Demographic Features. Journal Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 655-663.‏
Chow, E. O., & Nelson-Becker, H (2010). Spiritual distress to spiritual transformation: Stroke survivor narratives from Hong Kong. Journal of Aging Studies, 24(4), 313-324.‏
Dhar, N., Chaturvedi, S. K., & Nandan, D (2013). Spiritual health, the fourth dimension: a public health perspective. WHO South-East Asia Journal of Public Health, 2(1), 3-27.
Fincham, F. D., Ajayi, C., & Beach, S. R (2011). Spirituality and marital satisfaction in African American couples. Psychology of Religion and Spirituality, 3(4), 259-283.
Fitness J (2001) Emotional intelligence and intimate relationchip. In: ciarrochi J, Foran, H. M., O’Leary, K. D., & Williams, M. C (2012). Emotional abilities in couples: A construct validation study. The American Journal of Family Therapy, 40(3), 189-207.‏
Fox, J. A., & Kim-Godwin, Y (2011). Stress and depression among Latina women in rural southeastern North Carolina. Journal of community health nursing, 28(4), 223-232.
Ganth, D. B., Thiyagarajan, S & Nigesh (2013). Role of infertility, emotional intelligence and resilience on marital satisfaction among Indian couples. International Journal of Applied Psychology, 3(3), 31-37.‏‏
Hsiao, Y. C., Chiang, H. Y., & Chien, L. Y (2010). An exploration of the status of spiritual health among nursing students in Taiwan. Nurse Education Today, 30(5), 386-392.‏
Hyde, Z., Flicker, L., Hankey, G. J., Almeida, O. P., McCaul, K. A., Chubb, S. A., & Yeap, B. B (2012). Prevalence and predictors of sexual problems in men aged 75–95 years: A population based study. The journal of sexual medicine, 9(2), 442-453.‏
Joseph, D. L., & Newman, D. A (2010). Emotional intelligence: an integrative meta-analysis and cascading model. Journal of Applied Psychology, 95(1), 54.‏
Kaur, J., & Singh, G (2015). Alienation among urban adolescents in relation to emotional intelligence. International Journal of Allied Practice, Research and Review, 2 (1), 32-36.‏
Kong, D. T (2014). Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT/MEIS) and overall, verbal, and nonverbal intelligence: meta-analytic evidence and critical. www.researchgate.net
Lehmann, P., Simmons, C. A., & Pillai, V. K (2012). The Validation of the Checklist of Controlling Behaviors (CCB) Assessing Coercive Control in Abusive Relationships. Journal Violence Against Women, 18(8), 913-933.
Mahoney, A (2013). The spirituality of us: Relational spirituality in the context of family relationships.‏ Washington, DC: American Psychological Association.
Martens, M. A., Janssen, M. J., Ruijssenaars, W. A., & Riksen-Walraven, J. M (2014). Introducing an intervention model for fostering affective involvement with persons who are congenitally deafblind. Journal of Visual Impairment & Blindness (Online), 1(108), 29-47.‏
Nastas, L. E., & Sala, K (2012). Adolescents’ emotional intelligence and parental styles. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 478-482.‏
Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M (2009). Increasing emotional intelligence:(How) is it possible?. Personality and Individual Differences, 47(1), 36-41.‏
Newhill, C. E., Bell, M. M., Eack, S. M., & Mulvey, E. P (2010). Confirmatory factor analysis of the emotion dysregulation measure. Journal of the Society for Social Work and Research, 1(3), 159-168.‏
Olson, J. R., Goddard, H. W., & Marshall, J. P (2013). Relations among risk, religiosity, and marital commitment. Journal of Couple & Relationship Therapy, 12(3), 235-254.‏
Perry, S. L (2015). Spouse›s religious commitment and marital quality: Clarifying the role of gender. Social Science Quarterly.‏ www.questia.com
Rangel, R. M. E (2013). Spirituality and Relationship Satisfaction: The Role of Prayer. Doctoral dissertation. Auburn University.
Rehnsfeldt, A., & Arman, M (2012). Significance of close relationships after the tsunami disaster in connection with existential health–a qualitative interpretive study. Scandinavian journal of caring sciences, 26(3), 537-544.‏
Reynolds, C. E., Wilson, C., & Distelberg, B (2016). Relational spirituality and depression among married couples in Antigua. Mental Health, Religion & Culture,19, 1-16.‏
Rossen, E., & Kranzler, J. H (2009). Incremental validity of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test Version 2.0 (MSCEIT) after controlling for personality and intelligence. Journal of Research in Personality, 43(1), 60-65.‏
Wilder, S. E (2012). Risks and benefits of seeking and receiving emotional support during the divorce process: An examination of divorcee individual adjustment, closeness, and relational satisfaction with multiple partners from a social network.‏ Lincoln Communication Studies Theses, Dissertations, and Student Research Communication Studies. University of Nebraska