دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-222 
1. ارتباط معنا و سبک زندگی در گستره قرآن کریم و نقد دیدگاه ویکتور فرانکل

صفحه 9-29

محمد عجمین؛ ابوالقاسم بشیری؛ رحیم نارویی نصرتی


2. مطالعه جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه اسلام

صفحه 31-50

حلیمه عنایت؛ مجید موحد؛ شهناز براتی


4. شرطیت اذن زوج در فعالیت های سیاسی زوجه از دیدگاه امامیه و حنفیه

صفحه 75-92

رقیه جاویدی؛ محمدرضا احمدی؛ سید کاظم مصطفوی نیا


5. پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر

صفحه 93-112

فرزاد کریمی پور زارع؛ مهناز جوکار کمال آبادی؛ فریده سادات حسینی


8. الگوی ساختاری روابط بین ادراک از دین داری والدین، ویژگی های شخصیتی، انتظار فایده دین داری و دین داری فرزندان

صفحه 159-174

حمیده، قاسمی؛ اسماعیل هاشمی؛ مهناز مهرابی زاده؛ ایران داودی؛ عبدالزهرا نعامی