دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، دی 1396، صفحه 1-222 

مقاله پژوهشی

مطالعه جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه اسلام

صفحه 31-50

حلیمه عنایت؛ مجید موحد؛ شهناز براتی


پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی و سلامت معنوی در افراد متأهل شهر بوشهر

صفحه 93-112

فرزاد کریمی پور زارع؛ مهناز جوکار کمال آبادی؛ فریده سادات حسینی