نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی جامعه شناســـی، عضو هیأت علمی پژوهشـــی جهاد دانشـــگاهی واحد دانشـــگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر که از نوع نیازسنجی است و با هدف نیازسنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات پژوهشی در حوزه مطالعات زنان و خانواده انجام گرفت که از تکنیک دلفی برای گردآوری داده های موردنیاز طی دو مرحله استفاده شد. این پژوهش شامل دو بخش اصلی است: محورهای پژوهشی در حوزه زنان و خانواده و موضوعات پژوهشی مرتبط با آن؛ اولویت بندی محورها و موضوعات از دیدگاه صاحب نظران برای انجام فعالیت تحقیقی. نتایج این پژوهش نشان داد که امنیت و سلامت اجتماعی، بالاترین اولویت را در بین محورهای پژوهشی دارد. در ردیف های بعدی، موضوعاتی مثل آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده، مباحث حقوقی زنان، تغییرات خانواده و آینده پژوهشی خانواده ایرانی قرار دارند. موضوعاتی مثل بررسی الگوهای شادی در بین جامعه زنان، بررسی نقش مادری و سلامت اجتماعی زنان، بررسی پدیده مهاجرت و زندگی مجردی در بین زنان و پیامدهای آن و بررسی مواجهه زنان با ناامنی های اجتماعی نیز از اولویت بالای پژوهشی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Needs-Assessment and Prioritization of Issues and Research Topics in the Field of Women and Family Studies

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Karimi 1
  • Raziyeh Zakeri Hamaneh 2
1 Ph. D. in Sociology, Scientific and Research Member of ACECR, Al-Zahra University, Tehran, Iran, Corresponding Author)
2 Ph. D. Student in Sociology, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study, which is a needs-assessment research, employed the Delphi technique to collect its required data in two stages for assessing needs and prioritizing the issues and research topics in the field of women and family studies. This study was divided into two main parts: first, the issues and research topics in the field of women and family studies; second, the prioritization of them from the experts' view to do researches. The results demonstrated that social security and health have the highest priority among the research topics. The issues such as social harms in the field of women and family, legal issues of women, family changes and the future studies of Iranian family are the next ones. In addition, the issues of happiness patterns among the women, maternal role and the women's social health, the phenomenon of migration and single life among the women and their impacts, and the women's exposure to the social insecurity have the high priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Family
  • needs-assessment
  • Delphi
  • focus group technique
  • social health
قرآن کریم
سند چشم انداز بیست  ساله جمهوری اسلامی ایران، ایران در افق 1404 (1382) http://www.siasi.porsemani.ir/node/2030.
عامریون، احمد.، تیمورزاده، احسان.، علیجان­ زاده، مهران.، حکیم زاده، مصطفی.، حسینی شکوه، سید مرتضی.، بهادری، محمد کریم.، و طاهر نژاد، کی قباد (1393). نیازسنجی و تعیین اولویت­ های تحقیقاتی در حوزه اقتصاد سلامت، یک مطالعه ترکیبی در ایران. نشریه طب نظامی، 1(16)، 28-32.
فتحی، و اجارگاه (1385). نیازسنجی پژوهشی.، مسئله­ یابی پژوهشی و اولویت بندی طرح های تحقیقاتی ویژه مدیران و کارشناسان واحدهای پژوهشی. تهران: نشر آییژ.
فضل اللهی، سیف ­الله.، و ملکی توانا، منصوره (1390). رویکردی جامع به روش ها و تکنیک های مهم نیازسنجی آموزشی. نشریه علمی-پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، 68(17)، 83-115.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
لبیبی، محمد مهدی.، و حیدری، لیدا (1391). جامعه شناسی تاریخی ازدواج. تهران: نشر علم.
میشل، آندره (1354). جامعه ­شناسی خانواده و ازدواج. تهران: دانشگاه تهران.
نوری، میرزا حسن (1382). مستدرک الوسائل. تهران: المکتبه الاسلامیه.
Hsu, Ch., & Sandford, BA. (2008). The Delphi technique: making sense of consensus. Available from: http://pareonline.net.
Keeney S., Hasson F., & McKenna, HP. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. Int J: Nurs Stud.