بررسی تأثیر دینداری، حمایت اجتماعی و تحصیلات بر گرایش به باروری زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش گروه‌های اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر دین­داری، حمایت اجتماعی و تحصیلات بر گرایش به باروری زنان متأهل شهر تهران انجام شد. باروری و گرایش به آن متغیری چندوجهی است که در علوم گوناگون بررسی شده و در پژوهش حاضر از بعد جامعه­شناختی به آن پرداخته شده است. این پژوهش براساس داده­های پیمایشی بر روی 384 نفر از زنان متأهل 20 تا 44 ساله شهر تهران که به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند، انجام شد. داده­های پژوهش با استفاده از مقیاس راهبردهای حل تعارض و شاخص استرس والدگری جمع­آوری و به روش ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج به­دست­آمده نشان داد که بین متغیرهای مستقل دین­داری، حمایت اجتماعی، تحصیلات با متغیر وابسته گرایش به باروری، رابطه آماری معنادار وجود دارد. همچنین در نتایج رگرسیون مشاهده شد که دین­داری  و تحصیلات،  تغییرات گرایش به باروری را تبیین می­کند. در تحلیل مسیر نیز نتایج نشان داد که دین­داری به طور مستقیم، حمایت اجتماعی به صورت غیر مستقیم و تحصیلات هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر گرایش به باروری تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effect of Religiosity, Social Support, and Education on the Tendency towards the Women's Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Saeideh Hajali 1
  • Seyed Mohammad Seyed Mirzaei 2
  • Seyed Mohammad Sadegh Mahdavi 2
1 Ph.D. Student in Sociology, in the Field of Social Groups, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran,
2 Professor of Social Sciences Department, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran, (Corresponding Author)
چکیده [English]

This research was conducted with the purpose of investigating the effect of religiosity, social support, and education on the tendency towards the married women's pregnancy in the city of Tehran. The pregnancy and the tendency towards it is a multidimensional variable that has been studied in various sciences and this research has studied it in the field of sociology. The data were gathered from 384 married women ranging in age from 20 to 44 in the city of Tehran who were selected by the stratified sampling. The conflict tactics scale and parenting stress index were used for data-gathering and the methods of Spearman's correlation coefficient, regression, and path analysis were applied for data-analyzing. The results showed that there is statistically a significant relationship between the independent variables of religiosity, social support, and education and the dependent variable of the tendency towards pregnancy. In addition, the regression analysis demonstrated that the variables of religiosity and education explain the variances in the tendency towards pregnancy. The path analysis also showed that religiosity, directly, social support, indirectly, and education, both directly and indirectly, influence the tendency towards pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency towards pregnancy
  • religiosity
  • social support
  • Education
ادیبی‌ده، مهدی.، ارجمند سیاهپوش، اسحق.،  و درویش‌زاده، زهرا (1390). بررسی میزان افزایش باروری و عوامل مؤثر بر آن در میان طایفه کرد ساکن اندیمشک. نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران،1(4)
ازکیا، مصطفی.، و دربان آستانه، علیرضا (1393). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.
احمدی، وکیل.، قاسمی، وحید.، کاظمی‌پور، شهلا (1391). بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده. نشریه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 1(10)
اعزازی، شهلا (1380). جامعه‌شناسی خانواده با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
اوجاقلو، سجاد.، سرایی، حسن (1393). مطالعه تغییرات زمانی ارزش فرزند. نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 2(3)، 261-283.
حاتمی، پریسا (1389). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
راد، فیروز.، و ثوابی، حمیده (1394). بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن. نشریه مطالعات زن و خانواده، 1(3)، 127-155.
رازقی نصرآباد، حجیه بی‌بی (1395). مرور مطالعات مرتبط با باروری پایین در ایران. تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
شاه‌آبادی، زهرا.، سرایی، حسن.، و خلج‌آبادی فراهانی، فریده (1392). نقش فردگرایی در قصد باروری زنان در شرف ازدواج. نشریه نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 16(8)، 29-54.
شجاعی زند، علیرضا (1384). مدلی برای سنجش دین‌داری در ایران. نشریه جامعه‌شناسی ایران، 1(6)، 34-66.
صادقی، حنانه سادات.، سرایی، حسن (1395). عوامل موثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران مناطق 1و19. نشریه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 27(7).
علی‌مند گاری، ملیحه (1384). بررسی تأثیر ابعاد متفاوت استقلال بر رفتار باروری زنان در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. تهران.
عباسی شوازی، محمد جلال.، و عسکری ندوشن، عباس (1384). تغییرات باروری در ایران، مطالعه موردی استان یزد. نشریه نامه علوم اجتماعی، 3(11)، 35- 75.
عنایت، حلیمه.، و پرنیان، لیلا (1392). مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و گرایش به باروری. نشریه زن و جامعه، 2(4)، 109-136.
کریمی، یوسف (1385). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
کلانتری، صمد.، عباس‌زاده، محمد.، امین مظفری، فاروق.، و راکعی‌بناب، ندا (1389). بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه جوانان متأهل شهر تبریز). نشریه جامعه‌شناسی کاربردی، 37 (؟؟؟)، 83-104.
لطفعلی‌زاده، اسکندر (1395). بررسی نظریه­های عقلانی و فرهنگی در تبیین اهداف باروری، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه
-  مقدس، سعید (1395) ، فردگرایی و تمایلات فرزند آوری جوانان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
-  مدیری، فاطمه، رازقی نصر آباد، حجیه بی بی (1394) ، بررسی رابطه دینداری و قصد باروری در شهر تهران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال دهم، شماره 20
-  مدیری، فاطمه (1392) ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ارزش های خانوادگی با تاکید بر نقش دینداری، پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران
-میرزایی، رامین (1383) ، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی موثر بر باروری زنان همسردار شهر قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
-  مهدوی، سید محمد صادق. و احسان رحمانی خلیلی. (1387. ) بررسی تاثیر دینداری بر مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی. پژوهش نامه علوم اجتماعی. سال دوم شماره چهارم
-  نبوی، سید عبدالحسین، شهریاری، مرضیه (1391) بررسی تاثیر محرک های تنش زا و حمایت اجتماعی در خانواده بر تعارض خانواده با کار، مجله جامعه شناسی ایران، دوره سیزدهم شماره 1و2
-   Abbasi-Shavazi, M. J, Mc Donald, P and M. Hosseini-Chavoshi. (2009) ،   The Fertility Transition in Iran، Revolution and Reproduction, London، Springer.
-House, James (1987) , Social support and social structure, sociological forum,2,1,135-146
online reading in psychology and culture, 2, 1
-Jain,Anrudh (1981) , “ The effect of female education on fertility; A simple
explanation, Demography, 18 , pp577-595
 -Westoff , Charles, Frejka Tomas (2007) , “ Religiousness and fertility amoung European muslims “ population and development review, 33, pp  785-809
-Williams,Philippa (2005) ,What is social support? A grounded theory of social interaction in the context of the new family , Department of public health university of Adelaide