دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 13، اسفند 1397 
بررسی تأثیر دینداری، حمایت اجتماعی و تحصیلات بر گرایش به باروری زنان

صفحه 27-42

سعیده حاج علی؛ سید مجمد سید میرزایی؛ سید محمد صادق مهدوی


مسائل اخلاقی انتخاب جنسیت جنین با دلایل غیر پزشکی

صفحه 43-62

فرنگیس مجرد تاکستانی؛ رضا عمانی سامانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ علیرضا کلدی


حق مادری در اندیشه امام سجاد(ع) و حقوق بین الملل

صفحه 63-84

غلامعلی قاسمی؛ مهدی زارع؛ محمد ستایش پور