تأثیرآموزش مهارت ارتباطی با رویکرد دینی بر عزت‌نفس و سلامت روان زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاور خانواده، مربی آموزش و پرورش، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 کارشناس ارشد روان شناسی، مربی گروه علمی روان شناسی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی با رویکرد دینی بر افزایش سلامت روان و عزت نفس زنان سرپرست خانوار بود که به شیوه شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار شهر پرند بود که تعداد 60 نفر از آنها به روش نمونه­ گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب و در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. داده­ های پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخله آزمایشی مهارت­ های ارتباطی با رویکرد دینی و با استفاده از پرسش ­نامه سلامت روانی گلدبرگ و مقیاس عزت نفس کوپراسمیت جمع­ آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس با نرم افزار SPSS10 نشان داد که بین عزت‌نفس (F=49/35  و P< 0/001)
و سلامت روانی (F=83/72  و P<0/001) گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. این تفاوت که نشان­ دهنده تأثیر مثبت آموزش مهارت‌های ارتباطی با رویکرد دینی در بهبود عزت‌نفس و سلامت روانی زنان سرپرست خانوار است، در روش های درمانی و پیشگیرانه بهبود سلامت روان این زنان توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات