مسائل اخلاقی انتخاب جنسیت جنین با دلایل غیر پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گرایش گروه های اجتماعی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات. (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، تهران، ایران.

3 استاد تمام جمعیت شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 استاد جامعه شناسی، داشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

با ظهور تکنولوژی­های پیشرفته در امر باروری و ناباروری، بسیاری از والدین در رسیدن به آرزوی دیرینه خویش که همانا انتخاب جنسیت فرزندان پیش از تولد است نزدیک­تر شده­اند. استفاده از این فن­آوری مدرن، موافقان و مخالفانی دارد؛ انتخاب جنسیت به دلایل پزشکی (برای جلوگیری از انتقال بیماری به نسل بعدی) به طور گسترده­ای مورد قبول واقع شده است، ولی این انتخاب به دلایل غیر پزشکی (ترجیح جنسی پدر و مادر)، موضوعی قابل بحث در سیاست اخلاقی و عمومی بسیاری از کشورهاست. روش پژوهش حاضر به شیوه اسنادی انجام شده و از مقالات و متون فارسی و انگلیسی مرتبط با اظهار نظر موافقین و مخالفین انتخاب جنسیت جنین، همچنین از بانک­های اطلاعاتی در دوره زمانی 2017- 1996 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که انتخاب جنسیت جنین قبل از بارداری به دلایل غیرپزشکی، نیاز به تجدید نظر و تدوین قوانین موضوعه دارد. این روند به­طور خاص برای تعدیل در خانواده و تجربه داشتن فرزند از هر دو جنس قابل پذیرش است، اما نیاز به نظارت دستگاه­های اجرایی و سیاستگذار جمعیتی و مشاوره پزشکی به خانواده­های متقاضی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Ethical Issues of Choosing the Fetus Sex for Non-Medical Reasons

نویسندگان [English]

  • Farangis Mojarad Takestani 1
  • Reza Omani Samani 2
  • Mohammad Seyed Mirzaei 3
  • Ali Reza Kaldi 4
1 Ph.D. Student in Sociology, in the Field of Social Groups, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran, (Corresponding Author)
2 Faculty Member of Royan Institute, Research Institute of Biology and Medical Sciences of Reproduction, Academic Center for Education, Culture and Research, Reproductive Epidemiology Research Center, Department of Epidemiology and Reproductive
3 Professor of Demographics, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran,
4 Professor of Demographics, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran,
چکیده [English]

By emerging the advanced fertility and infertility technologies, many parents have become closer to reaching their long-term dream, which is the choice of their children sex before birth. There are supporters of and opponents against using these advanced technologies. Although the choice of sex for medical reasons (to prevent the transmission of disease to the next generation) has widely been accepted, this choice for non-medical reasons (parental sex preferences) has been a controversial issue in the ethical and public polices of most countries. The present study was a documentary research and applied both Latin and Persian papers and texts related to the supporters of and opponents against choosing the fetus sex (published during 1996-2017). The results demonstrated that there is a necessity for revising and formulating the laws about the issue of choosing the fetus sex before the fertility for non-medical reasons. Especially, this issue is acceptable if a family has both girls and boys and wants to make a balance; but the control of executive and demographic policy-maker organizations is necessary as well as providing medical consulting services to applicant families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • choosing the fetus sex
  • lab fertility
  • sex ratio
  • sexual discrimination
قرآن کریم
1. پیری امیرحاجیلو، فاطمه.، تولائی، علی.، و شیخها، محمد حسن (1393). مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی). نشریه پژوهش‌های فقهی، 10(2)، 247-270.
10. مکارم شیرازی، ناصر (1424). کتاب النکاح. قم: مدرسه امام علی ابن ابی طالب(ع).
11. هارپر، جی. سی (1384). تشخیص ژنتیکی رویان پیش از لانه‌گزینی. مترجم: فردارانی، حسین. تهران: دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
2. حرعاملی، محمدبن حسن بن علی (1409). وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت(ع).
 3. دژکام، لطف الله.، و عباس‌زاده، محمد (1390). درمان ناباروری و تعیین جنسیت در چالش با حکمت و عدالت خداوند. نشریه الهیات تتطبیقی، 2(6)، 51-60.
4. صادقی مقدم، محمدحسن.، و فرخی، محسن (1395). تحلیل مبانی فقهی حقوقی اخلاقی انتخاب جنسیت جنین با تأکید بر مبانی علمی آن.نشریه پژوهش‌های آسیب‌شناسی و زیستی، 19(1)، 29-43.
5. طاهرخانی، فاطمه ( 1387). تکنولوژی تعیین جنسیت جنین. نشریه حقوق پزشکی، 2(4)، 169- 186.
6. قربانی، فتح‌الله.، و ابراهیمی، ابراهیم (1396). بررسی فقهی و پزشکی تعیین جنسیت جنین توسط تکنیکPGD)). نشریه طب و تزکیه، 26(2)، 71-86.
7. محسنی، محمدآصف (1420). الفقه و مسائل الطبیه. بیروت: دارالاحیا التراث العربیه.
8. نیشابوری، مسلم‌بن حجاج(1418). جامع الصحیح. بیروت: دارالحیاء التراث العربیه.
9. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
 
12. Basille, C,. Frydman, R,. Hesters, L,. Fanchin, R., & Tachdjian, G. (229). Preimplantation genetic diagnosis: state of the art. Obstet Gynecol Reprod, 1(150), 11-16.
13. Benagiano, G. S., & Carrara, V. (2011). Robert G Edwards and the Roman Catholic Church. Reprod Biomed Online, 22(7), 665-672.
14. Blyth, E. L., & Frith, M. (2008). Ethical objections to sex selection for non-medical reasons. Reprod Biomed Online, 16 (1), 41-45.
15. Chan, C. L., Yip, P. S., Ng, E. H., Ho, P. C., Chan, C. H., & Au, J. S. (2002). Gender selection in China: its meanings and implications. J Assist Reprod Genet, 19(9), 426-430.
16. Chappell, T. (1997). Sex selection for non-medical reasons: Advisory Report of the Standing Committee on Medical Ethics and Health Law of the Health Council of the Netherlands. J Med Ethics, 23(2), 120-121.
17. Dahl, E. (2003). Procreative liberty: the case for preconception sex selection. Reprod Biomed Online, 7(4), 380-384.
18. Dahl, E., Beutel, M., Brosig, B., Grussner, S.,  Stobel-Richter, Y., Tinneberg, H. R., & Brahler, E. (2006). Social sex selection and the balance of the sexes: empirical evidence from Germany, the UK, and the US. J Assist Reprod Genet, 23(7-8), 311-318.
19. Dahl, E., Beutel, M., Brosig, B., & Hinsch, K. D. (2003). Preconception sex selection for non-medical reasons:a representative survey from Germany. Hum Reprod, 18(10), 2231-2234.
20. De Wert, G., & Dondorp, W. (2010). Preconception sex selection for non-medical and intermediate reasons: ethical reflections. Facts Views Vis Obgyn, 2(4), 267-277.
21. Dickens, B. M. (2002). Can sex selection be ethically tolerated? J Med Ethics, 28(6), 335-336.
22. Dondorp, W., De Wert, G., Pennings, G., Shenfield, F., Devroey, P., Tarlatzis, B., Barri, P., & Diedrich, K. (2013). ESHRE Task Force on ethics and Law 20: sex selection for non-medical reasons. Hum Reprod, 28(6), 1448-1454.
23. Fasouliotis, S. J., & Schenker, J. G. (1998). Preimplantation genetic diagnosis principles and ethics. Human Reproduction, 13(8), 2238–2245.
24. Farrell, K. (2002). Where have all the young girls gone? Preconception gender selection in India and the United States. Indiana Int Comp Law Rev, 13(1), 253-281.
25. Guilmoto, C. (2009). Sex-ratio imbalance in Asia: trends, consequences and policy response. from http://www.unfpa.org/gender/docs/studies/summaries/regional_analysis.pdf
26. Hill, D. L., Surrey, M. W., & Danzer, H. C. (2002). Is gender selection an appropriate use of medical resources? J Assist Reprod Genet, 19(9), 438-439.
27. Hollingsworth, L. D. (2005). Ethical considerations in prenatal sex selection. Health Soc Work, 30(2), 126-134.
28. Kalfoglou, A. L., Kammersell, M., Philpott, S., & Dahl, E. (2013). Ethical arguments for and against sperm sorting for non-medical sex selection: a review. Reprod Biomed Online, 26(3), 231-239.
29. Liao, S. M. (2005). The ethics of using genetic engineering for sex selection. J Med Ethics, 31(2), 116-118.
30. Macklin, R. (2010). The ethics of sex selection and family balancing. Semin Reprod Med, 28(4), 315-321.
31. Malpani, A. (2002). Preconceptional sex selection. CMAJ, 166(3), 301.
32. Mc Carthy, D. (2001). Why sex selection should be legal. J Med Ethics, 27(5), 302-307.
33. McDougall, R. (2005). Acting parentally: an argument against sex selection. J Med Ethics, 31(10), 601-605.
34. Morgan, L. M. & Roberts, E. F. (2012). Reproductive governance in Latin America. Anthropol Med, 19(2), 241-254.
35. Pennings, G. (1996). Family balancing as a morally acceptable application of sex selection. Hum Reprod, 11(11), 2339-2343.
36. Pennings, G., Schots, R., & Liebaers, I. (2002). Ethical considerations on preimplantation genetic diagnosis for HLA typing to match a future child as a donor of haematopoietic stem cells to a sibling. Hum Reprod , 17, 550-58.
37. Purdy, L. (2007). Is preconception sex selection necessarily sexist? Reprod Biomed Online, 15(12), 33-37.
38. Sallam, H. N., & Sallam, N. H. (2016). Religious aspects of assisted reproduction. Facts Views Vis Obgyn, 8(1), 33-48.
39. Schenker, J. G. (2002).Gender Selection: Cultural and Religious Perspectives. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 19(9), 400-410.
40. Sills, E. S., Goldschlag, D., Levy, D. P., Davis, O. K. & Rosenwaks, Z. (1999). Preimplantation genetic diagnosis: considerations for use in elective human embryo sex selection. J Assist Reprod Genet, 16(10), 509-511.
41. Sills, E. S., & Palermo, G. D. (2002). Preimplantation genetic diagnosis for elective sex selection, the IVF market economy, and the child-another long day's journey into night? J Assist Reprod Genet, 19(9), 433-437.
42. Sureau, C. (1999). Gender selection: a crime against humanity or the exercise of a fundamental right? Hum Reprod, 14(4), 866- 867.
43. Whittaker, A. M. (2011). Reproduction opportunists in the new global sex trade: PGD and non-medical sex selection. Reprod Biomed Online, 23(5), 609-617.
44. Wong, R. & Gillett, G. (2015). Think of the children: Sex selection and child welfare. J Law Med, 22(4), 751-762.
45. Zilberberg, J. (2007). Sex selection and restricting abortion and sex determination. J Bioethics, 21(9), 517-519.