دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، فروردین 1397 

مقاله پژوهشی

نقش تصورات منفی در روابط زوجین و راهکارهای درمان از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

صفحه 9-26

محمد دولتخواه؛ مسعود جان بزرگی؛ ناصر سقای بی ریا؛ کاظم رسول زاد طباطبایی