پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مطالعات زنان، عضو هئت علمی پزوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 استادیار جامعه شناسی، عضو هیئت علمی علمی دانشگاه الزهرا،تهران، ایران.

3 استادیار علوم قرآن و حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش به روش کیفی از نوع  تحلیل محتوا انجام شد و اطلاعات آن با استفاده از مصاحبه عمیق با 60 نفر از زنان متأهل ساکن شهر تهران که با نمونه‌گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه انتخاب شدند، جمع‌آوری شد. داده‌­ها با ­روش کیفی پنج‌­مرحله‌­ای گراهام لودمن تحلیل شد که پنج مقوله اصلی (شامل مواجهه زن با بحران و تزلزل، جایگزینی برای آرامش مفقود، مواجهه همسر با بحران و تزلزل، مواجهه فرزندان با بحران و تزلزل و تعاملات برون خانوادگی نامطلوب) و یک درون‌مایه شامل بحران و تزلزل خانواده، استخراج شد. براین‌اساس، اختلال در آرامش زنان در زندگی زناشویی پیامدهای مختلفی برای اعضای خانواده داشته است که بیانگر مواجهه خانواده با اختلال جدی در ثبات و تعادل است. همه پیامدها به‌طورمجدد عامل اختلال در آرامش واقع شده و چرخه معیوب اختلال در احساس آرامش در زندگی زناشویی را بازتولید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات