دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1399، صفحه 1-125 
3. پیامدهای اختلال در احساس آرامش زنان در زندگی زناشویی

صفحه 47-72

شهره روشنی؛ سوسن باستانی؛ نهله غروی نائینی


8. وجوب حجاب حکمی فردی با آثار اجتماعی

صفحه 157-177

معصومه ایمنی؛ احمد باقری؛ محمد کاظم رحمان ستایش