مقایسه اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی سازی زندگی زناشویی با توجه به آموزه های روانشناختی اسلامی بر دلزدگی زناشویی زوجین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 عضو هیئت علمی و استادیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه روانشناسی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی سطوح مختلف آموزش برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی با توجه به آموزه‌های روان‌شناختی اسلامی بر دلزدگی زناشویی زوجین، به‌روش نیمه‌آزمایشی (با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه) انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر فارسان در سال 1398 بود که تعداد 120 نفر از ایشان به‌روش در دسترس انتخاب و در چهار گروه 30 نفره (سه گروه آزمایش و یک گروه گواه) گمارده شدند. در مرحله پیش‌آزمون، مقیاس دلزدگی زناشویی بر روی تمام گروه‌ها اجرا شد و گروه‌های آزمایش برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس آموزه‌های روان‌شناختی اسلامی را دریافت نمودند. پس از آخرین جلسه مداخله و همچنین در مرحله پیگیری سه ماهه، پس‌آزمون بر روی همه گروه‌ها اجرا شد. داده‌های به‌دست آمده بااستفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین دلزدگی زناشویی گروه‌های آزمایشی با یکدیگر و با گروه گواه تفاوت وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت که میان تأثیر سطوح مختلف آموزش برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی بر دلزدگی تفاوت وجود دارد. همچنین میان  سطوح دلزدگی زناشویی گروه‌های آزمایشی با گروه گواه نیز تفاوت معنادار وجود دارد و ماندگاری برنامه مداخله‌ نیز پس از سه ماه پابرجا بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات