تأثیر حمایت قانونی از زنان شاغل در دوره بارداری و شیردهی بر تمایل ایشان به فرزندآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا،تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

بررسی سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان از جمله شاخص‌های مهم در مسئله جمعیت است و کاهش باروری موضوعی نگران‌کننده در برخی کشورهاست. براین‌اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حمایت‌های قانونی بر تمایل زنان شاغل به فرزندآوری به شیوه توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان شاغل کادر پزشکی شهرستان فسا بود که تعداد هشتاد نفر از ایشان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه­های محقق‌­ساخته فرزندآوری و حمایت‌­های قانونی و امکانات موجود جمع­‌آوری شد. داده­‌ها با استفاده از تحلیل واریاس یک­راهه تحلیل شد. یافته­‌ها نشان داد که بین حمایت قانونی و تمایل زنان شاغل به باروری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین درآمد و تمایل زنان شاغل به باروری رابطه معناداری وجود ندارد و وضعیت استخدامی و سطح تحصیلات زنان بر دیدگاه ایشان نسبت به باروری تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات