دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

1. عوامل تضعیف‌کننده خانواده از دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 9-37

محدثه معینی فر؛ مریم معینی فر