دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399، صفحه 1-192 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل دیدگاه ابو زید و طاهر حداد در مورد تعدد زوجات

زینب بابایی جاپلقی؛ سیده سعیده غروی