باورهای نادرست در مورد ازدواج و نقد آنها با تاکید بر منابع اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی گروه اخلاق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

چکیده

سنت حسنه ازدواج امروزه با چالش‌های فراوانی مواجه شده که هر یک استحکام خانواده را در معرض تهدید قرار داده ‌است. خاستگاه بخشی از این چالش‌ها، افکار و اعتقاداتی است که در بین داوطلبان ازدواج و اطرافیان تأثیرگذار آنها وجود دارد. شناسایی، دسته‌بندی و نقد این­گونه باورهای ناروا با رویکرد اسلامی و نیز با استفاده از نتایج تحقیقات تجربی، هدف نوشتار حاضر به شمار می‌رود. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه اعم از منابع اصلی(قرآن‌کریم وروایات) و یافته‌های تحقیقات روان‌شناختی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی‌های انجام شده، پژوهشی که موضوع پژوهش حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد هفده باور مخدوش در گستره اهداف و کارکردهای ازدواج، آمادگی برای ازدواج، معیارهای همسرگزینی و تطبیق معیارها بر فرد، از جمله مهم‌ترین افکار ناصحیحی است که ازدواج را به مخاطره می‌اندازد و منابع اسلامی با تحلیل دقیق، آنها را بررسی کرده‌اند. برخورداری از بینش اسلامی در موضوع ازدواج، اصلی‌ترین عامل برای اصلاح باورهای نادرست شمرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها