عوامل تضعیف‌کننده خانواده از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

دستورات اسلام درباره شکیل خانواده و توجه به حقوق و تکالیف اعضای خانواده نشان از اهمیت آن دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تضعیف‌کننده خانواده از دیدگاه مقام معظم رهبری‌مدظله العالی به‌روش کیفی داده بنیادانجام شد. ازاین‌رو، با بررسی بیانات ایشان به‌صورت تمام‌شماری در فاصله سال‌های 1368 تا 1398 الگوی عوامل تضعیف‌کننده خانواده از دیدگاه ایشان تدوین شد. با بررسی انجام شده در کدگذاری باز، 238 مفهوم در قالب 26 مقوله شناسایی شد. نتایج نشان داد که چهار عامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فردی علل اصلی تضعیف خانواده است. همچنین عدم شناخت زنان از معارف اسلامی و عدم تمکن زنان در خودسازی خود، به‌عنوان مقوله مداخله‌گر و نقص و فقدان قوانین و ضمانت اجرای مناسب آن در حوزه حقوق خانواده، عدم اجرای احکام اسلامی، فضای فرهنگی جامعه درباره مسائل زنان، امنیت اخلاقی و فکری جامعه و عدم تبیین نظر اسلام درباره حقوق خانواده مقوله زمینه این پژوهش شناخته شد.

کلیدواژه‌ها