دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 20، مهر 1399 

مقاله پژوهشی

مرزهای درونی خانواده از نگاه روان‌شناسی و قرآن کریم

صفحه 9-32

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقییان


شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب

صفحه 75-94

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا سالاری فر؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی


بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده

صفحه 117-146

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا

صفحه 147-170

مهدی شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی؛ سید محمود میرخلیلی؛ محمد علمی کجابادی


زن در عرفان از دیدگاه حکیم سبزواری و امام خمینی (ره)

صفحه 171-189

صدیقه گلاب کش؛ محمدتقی فعالی؛ علی شیخ الاسلامی