دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 20، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. مرزهای درونی خانواده از نگاه روان‌شناسی و قرآن کریم

جعفر هوشیاری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ سید حمید جزایری؛ حسن تقییان


4. شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب

عباس‌علی‌ هراتیان؛ مسعود جان‌بزرگی؛ محمدرضا سالاری فر؛ سیدکاظم رسول‌زاده طباطبایی


6. بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


7. الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا

مهدی شیدائیان؛ علی عبداللهی نیسیانی؛ سید محمود میرخلیلی؛ محمد علمی کجابادی


8. زن در عرفان از دیدگاه حکیم سبزواری و امام خمینی

صدیقه گلاب کش؛ محمدتقی فعالی؛ علی شیخ الاسلامی