دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار 1399، صفحه 1-127 
3. واکاوی نخبگانی (کژ) کارکردهای شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده (مطالعه موردی :شهر اصفهان)

صفحه 55-76

حوریه ربانی اصفهانی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سهیلا صادقی فسایی؛ هاجر آذری