اثربخشی آموزش بهزیستی زناشویی بر میزان بخشش زوجین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی اثربخشی بهزیستی زناشویی بر میزان بخشش زوجین بود. روش کار: این پژوهش به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه‌ آماری کلیه‌ زوجین شهر شیراز در سال 97 می‌باشد. نمونه‌ پژوهش شامل 20 زوج درگروه آزمایش و 20 زوج در گروه کنترل است که از بین 65 زوجی که از میان 112 زوج ثبت نام کننده، نمره پایینی در پرسشنامه بخشش اخذ کرده بودند، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. پرسشنامه بخشش به همراه اطلاعات دموگرافی آزمودنی‌ها جهت گردآوری داده‌ها استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی بر آن است که مهارت‌های زندگی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی و در مجموع مهارت‌های زناشویی، بهزیستی زناشویی را تشکیل و آموزش بهزیستی زناشویی بر افزایش میزان بخشش زوجین اثر مثبت و معناداری دارد (05/0/ >P). نتایج: نتایج نشان می‌دهد که با کسب مهارت‌های زناشویی، طی یک فرآیند آموزشی در قالب افزایش مهارت‌های زندگی، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی به عنوان بهزیستی زناشویی، می‌توان بخشش زوجین را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها