اثربخشی ارتقای بهزیستی زناشویی بر میزان بخشش زوجین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بهزیستی زناشویی بر میزان بخشش زوجین به‌روش نیمه‌تجربی انجام شد. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر شامل تمام زوجین شهر شیراز در سال 98 بود که تعداد 40 زوج به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل   گمارده شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌‌نامه بخشش و پرسش‌نامه محقق ساخته (در مورد اطلاعات دموگرافیک آزمودنی‌ها (گردآوری و  با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتقای بهزیستی زناشویی که با افزایش مهارت‌های زناشویی حاصل می‌شود (و شامل آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای کیفیت زندگی و ارتقای رضایت زناشویی است) بر افزایش میزان بخشش زوجین اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها