مطالعه اثربخشی‌محتوای دینی «سینمای‌دفاع مقدس»، بر روی«اعضای خانواده شهدای شهرتهران»(مطالعه موردی،فیلم مزرعهپدری، ساخته رسول ملاقلی‌پور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفۀ هنر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکزی،تهران،ایران

2 دانشیارگروه پژوهش هنر، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه پژوهش، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیارگروه حقوق، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران.

چکیده

سینمای دفاع مقدس، یکی از عوامل موثردر تحقق اهداف و آرمان‌های فرهنگی ملّی و دینی کشور،می‌باشد. مطالعه اثربخشی فیلم‌‌های اکران شده، با موضوع دفاع، مقاومت و شهادت می‌تواند یکی از مهمترین اهداف در ایجاد فرهنگ مقاومت، پایداری و شکیبایی درخانواده ایرانی، به‌ویژه اعضای خانواده شهدا باشد. روش پژوهش ترکیبی (کمّی و کیفی) است و جامعه‌ آماری، عبارتند از 37 نفر ازاعضای خانواده شهدای شهر تهران. داده‌ با استفاده از پرسش‌نامه  15 مؤلفه‌ای محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. برای تحلیل تمام سکانس‌های فیلم مزرعه پدری، از جمع‌آوری اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه 25 سؤالی، با اعتبار 955/0، و نیز برای سنجش میزان اثر بخشی، از مصاحبه با برنامه‌ریزان فرهنگی، منتقدان فیلم و کارشناسان سینمایی،استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک‌گروهی، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اثربخشی فیلم مزرعه پدری از دیدگاه خانواده شهدا، نسبتاً مطلوب بوده و اثربخشی در ایجاد فرهنگ پایداری با اهداف معین در ارزیابی‌کیفی نتایج مطلوبی داشت. همچنین میزان تناسب آن با اهداف و آرمان‌های اسلامی بر اساس تحلیل محتوا بسیار پایین‌تر از انتظار بوده است. مقایسه نتایج کمی و کیفی، بیانگر میزان اثر بخشی فیلم مزرعه‌پدری، با واقعیت‌های موجود نزد اعضای خانواده‌شهدا، مطلوب نیست. نتایج نشان داد که ساختار فیلم‌های دفاع مقدس، نیازمند طراحی جدید و اتخاذ خط مشی نوین برای افزایش تطابق با اهداف و سبک‌های زندگی خانواده‌های ایرانی است.

کلیدواژه‌ها