تحلیل دیدگاه ابو زید و طاهر حداد در مورد تعدد زوجات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

تعدد زوجات یکی از احکام اسلامی است که در آیات و روایات مطرح شده است. رویکرد جدید دین پژوهان در بررسی آیات و اعتقاد به نقش تدریج و تاریخ مندی متون در تعیین و تغییر برخی احکام، برخی نواندیشان همچون طاهر حداد و ابوزید را بر آن داشته که به بازنگری در برخی آیات احکام و نیز قوانین اسلامی با توجه به شرایط اجتماعی روز اقدام کرده و نظریات جدیدی در برخی احکام اسلامی همچون مساله «تعدد زوجات» بیان دارند؛ اما این رویکرد قابل بررسی و نقد است. زیرا قائل بودن به تاریخ مندی متون و نسخ مکرر آیات احکام قرآن با تغییرات زمان، چیزی جز تحریف دین در پی نخواهد داشت. همچنین این دیدگاه با مفاد آیات 3 و 129 نساء منطبق نیست. زیرا آیه‌ی 3 حکمی چند وجهی که شامل حداقل و حداکثر حکم است را بیان کرده و آیه‌ی 129 نیز با وجودی که از عدم امکان عدالت قلبی سخن گفته؛ مطلبی دال بر تغییر و تبدیل حکم تعدد زوجات بیان نکرده و آن را نسخ نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات